Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2455-МИ
София, 18 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Тутракан, област Силистра

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-52/3 от 18.09.2023 г. е постъпило предложение от Юлвие Ахмедова Мутишева – упълномощен представител на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, на мястото на освободената с Решение № 2426-МИ от 14.09.2023 г. на ЦИК Габриела Валентинова Йорданова – член на ОИК – Тутракан, да бъде назначена Таня Маринова Райчева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Таня Маринова Райчева и пълномощно в полза на Юлвие Ахмедова Мутишева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Тутракан, област Силистра, Таня Маринова Райчева, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения