Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2455-МИ
София, 19 април 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кайнарджа, област Силистра

Постъпило е писмо с вх. № 370-НС от 05.04.2013 г. на ЦИК от Общинска избирателна комисия - Кайнарджа към което е приложена преписка с предложение от Румяна Стефанова Върбанова в качеството й на пълномощник на Сергей Дмитриевич Станишев за КП „Коалиция за България" за община Кайнарджа.
Предлага се на мястото на Петър Иванов Петров - член на ОИК - Кайнарджа, да бъде назначен Цветелин Гошев Върбанов. Към молбата е приложено заявление от Петър Иванов Петров, че желае да бъдат прекратени пълномощията му като член на ОИК - Кайнарджа, приложени са декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК на Цветелин Гошев Върбанов; копие от дипломата за завършено висше образование на Цветелин Гошев Върбанов и копие от личната карта на Цветелин Гошев Върбанов и пълномощно от Сергей Дмитриевич Станишев в полза на Румяна Стефанова Върбанова, входирано с № 960-НС от 18.04.2013 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Кайнарджа, Петър Иванов Петров, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кайнарджа, Цветелин Гошев Върбанов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения