Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2453-МИ
София, 2 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Делян Добрев – областен координатор на ПП „ГЕРБ“ – Хасково, против решение № 181-МИ/НР от 30.09.2015 г. на ОИК – Хасково

Производството е по чл. 417, ал. 3 във връзка с чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Делян Добрев – областен координатор на ПП „ГЕРБ“ – Хасково, против решение № 181-МИ/НР от 30.09.2015 г. на ОИК – Хасково, с което е заличена регистрацията на Йордан Янков Демирев като кандидат за кмет на с. Войводино.

Жалбата е постъпила директно на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-10-257 от 01.10.2015 г.

В жалбата се прави оплакване за незаконосъобразност на обжалваното решение. Твърди се, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 от ИК. Навеждат се правни доводи съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗНА във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК във връзка с методическите указания на ЦИК за ОИК за предстоящите избори и по-конкретно раздел ІV от тях. Жалбоподателят счита, че съдържанието на справката на ГД „ГРАО“ в МРРБ не отговаря на действителното фактическо положение. Представя писмени доказателства, от които счита, че е видно, че е и с настоящ адрес в страната. Обективира се искане за отмяна на оспорваното решение, с което се заличава регистрацията на жалбоподателя.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от правно легитимирано лице, което има правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима, а разгледана по същество – неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с представените към жалбата документи, а именно: трудова книжка, удостоверение за настоящ адрес, изх. № 2105/30.09.2015 г., и с другите относими документи по преписката, прецени да извърши повторна проверка в ГД „ГРАО“, относно настоящия адрес на кандидата към 24 април 2015 г., като след получаване на отговори с вх. № МИ-04-03-166/01.10.2015 г. и № 04-03-168/02.10.2015 г., получен по електронната поща, намира случая за изяснен от фактическа страна. Централната избирателна комисия се запозна включително и с документите, постъпили допълнително с молба от Йордан Янков Демирев, постъпила по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-1103-МИ от 01.10.2015 г.

Със свое решение № 108-МИ-НР/21.09.2015 г. ОИК – Хасково, е регистрирала Йордан Янков Демирев като кандидат за кмет на кметство с. Войводино, община Хасково. На основание извършена проверка с писмо изх. № МИ-15-1006/28.09.2015 г. на ЦИК ОИК – Хасково, е уведомена, че регистрираният кандидат е без настоящ адрес в страната и правилно е релевирала извода, че същият не отговаря на разпоредбите на чл. 397, ал. 1 от ИК, вследствие на което се е произнесла с обжалваното решение за заличаването на Йордан Янков Демирев като кандидат за кмет на с. Войводино.

От извършената повторна проверка на ГД „ГРАО“ се установява, че лицето е с настоящ адрес в с. Войводино, ул. „Капитан Петко“ № 4, от 29.09.2015 г., с което се потвърждава обстоятелството, видно и от приложеното към жалбата, цитирано по-горе удостоверение за настоящ адрес.

Цитираните протоколи на ГД „ГРАО“ от извършените проверки са официални документи и се ползват с доказателствена сила за удостоверените в тях обстоятелства. Така установеният факт, че лицето е с настоящ адрес от 29.09.2015 г. не води до извода за основателност на жалбата, доколкото, за да е налице пасивно избирателно право, е необходимо кандидатът да е имал непрекъснато този настоящ адрес, считано поне от 24 април 2015 г. до настоящия момент. Това обстоятелство не е доказано от жалбоподателя, въпреки наведените доводи в жалбата.

Нещо повече, от писмо вх. № МИ-04-03-168/02.10.2015 г. на ГД „ГРАО“ се установи, че Йордан Янков Демиров е с настоящ адрес към 24.04.2011 г. в Гърция.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Делян Добрев – областен координатор на ПП „ГЕРБ“ – Хасково, против решение № 181-МИ/НР от 30.09.2015 г. на ОИК – Хасково, с което е заличена регистрацията на Йордан Янков Демирев като кандидат за кмет на с. Войводино, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения