Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2453-НС
София, 19 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 991-НС от 18.04.2013 г. на ЦИК от Галина Рангелова Асенова - упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2401-НС от 09.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: заверено копие от пълномощно от Председателя на УС на сдружението Катя Келевска и полза на Галина Асенова, пълномощно от Галина Асенова, изпълнителен директор и пълномощник в полза на 64 (шестдесет и четири) лица - упълномощени представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Деница Венциславова Лозанова
2. Драгомир Венциславов Лозанов
3. Албена Начева Начева
4. Методи Костадинов Вълчев
5. Теменужка Стефанова Андреева
6. Михаил Николов Михалев
7. Мирослава Миткова Тодорова
8. Георги Димитров Железов
9. Велин Георгиев Джукелов
10. Иван Георгиев Фарашев
11. Ралица Донкова Пашова
12. Петър Светославов Петров
13. Светлан Ивелинов Господинов
14. Иво Ивелинов Господинов
15. Борис Георгиев Фарашев
16. Красимир Георгиев Стайков
17. Мина Василева Жечева
18. Стефан Росенов Америков
19. Георги Руменов Георгиев
20. Габриела Емилова Якова
21. Магдалена Александрова Атанасова
22. Наталия Атанасова Събева
23. Сава Владимиров Събев
24. Елена Георгиева Оджакова
25. Александър Владимиров Събев
26. Росица Христова Чапкънова
27. Мариана Николаева Николова
28. Бонка Христова Василева
29. Елка Петкова Тотева-Червеняшка
30. Николинка Гочева Георгиева
31. Георги Димитров Георгиев
32. Наталия Михайлова Ерменкова
33. Михаела Таскова Ерменкова
34. Петко Николаев Симеонов
35. Кирил Георгиев Александров
36. Костадин Динков Кафтанджиев
37. Стефания Костадинова Никушева
38. Екатерина Костадинова Никушева
39. Филип Манриков Алексиев
40. Емилия Атанасова Алексиева
41. Иван Тодоров Варгов
42. Стоил Цонов Гайдарски
43. Даниела Петкова Денкова
44. Първолета Петкова Панкова
45. Даниела Василева Петрова
46. Велизар Ангелов Маринов
47. Валентин Борисов Баев
48. Кристиян Сашев Калчев
49. Десислава Ангелова Донкова
50. Даниела Петрова Дякова
51. Деляна Падкова Делчева
52. Ангел Дечков Райчев
53. Любомир Андреев Андреев
54. Живко Георгиев Василев
55. Славка Ламбрева Иванова
56. Иван Ангелов Иванов
57. Тодор Милков Грозев
58. Васил Николов Христов
59. Ирина Златкова Андреева
60. Елена Любомирова Стенова
61. Еленка Георгиева Андреева
62. Митко Стратиев Мирчев
63. Янко Славеев Славов
64. Милка Йотова Тодорова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения