Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2452-МИ
София, 2 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Продан Георгиев Дараджанов – кандидат за кмет на кметство с. Палаузово, община Стралджа, против решение № 85-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК - Стралджа

Производството е по чл. 417, ал. 3 във връзка с чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Продан Георгиев Дараджанов – кандидат за кмет на кметство с. Палаузово, община Стралджа, против решение № 85-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Стралджа, с което е заличена регистрацията на жалбоподателя като кандидат за кмет на с. Палаузово, община Стралджа.

Жалбата е подадена чрез ОИК – Стралджа, с вх. № 62 от 01.10.2015 г. и е постъпила и  заведена в ЦИК с вх. № МИ-15-1083 от 01.109.2015г.

В жалбата се прави оплакване за незаконосъобразност на обжалваното решение. Твърди се, че извършената проверка от ТЗ на ГД „ГРАО“, с която се е установило, че няма постоянен или настоящ адрес в с. Палаузово, не отговаря на действителното фактическо положение. Жалбоподателят признава, че по постоянен адрес е регистриран в гр. Сливен, но твърди, че по настоящ адрес следва да е регистриран в с. Палаузово, където и живее от 2011 г. насам. Иска се отмяна на обжалваното решение за заличаването му от Централната избирателна комисия, след като се установи, че настоящият му адрес, считано от 10.11.2011 г., действително е в с. Палаузово.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от правно легитимирано лице, което има правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна.

Видно от приложената окомплектована изцяло преписка е, че същият е подал документи за настоящ адрес, входирани с № 27 от 08.11.2011 г., а впоследствие му е издадена адресна карта на този настоящ адрес.

Централната избирателна комисия, след като се запозна и прецени  всички, приложени към административната преписка документи поотделно и в тяхната съвкупност прецени, че е необходимо да бъде извършена повторна проверка чрез ГД „ГРАО“ за постоянния и настоящ адрес на жалбоподателя, за да бъде случаят изяснен изцяло от фактическа страна.

При повторната проверка се установи, че лицето има постоянен адрес в гр. Сливен и настоящ такъв в с. Палаузово, ул. „Александър Стамболийски“ № 2, по данни на ГД „ГРАО“ от 23.09.2015 г. Установи се също, че лицето действително има подадена адресна карта за настоящ адрес в с. Палаузово през 2011 г., но същата не е обработена за НБД „Население“ поради незавършена процедура по извършване на административната услуга.

От мотивната част на обжалваното решение е видно, че единствената причина за заличаване на регистрацията на кандидата е била  подадената информация от ЦИК по данни на ГД „ГРАО“ за липса на настоящ адрес на лицето, респективно обусловен правен извод за неналичие на изискванията на чл. 397, ал. 1 от ИК.

Видно обаче от представените от лицето доказателства, а и вследствие извършената повторна проверка от ГД „ГРАО“ и получени разяснения от ГД „ГРАО“ с писмо вх. № на ЦИК МИ-04-03-167 от 01.10.2015 г. е, че жалбоподателят действително има настоящ адрес в с. Палаузово, но това обстоятелство не е отразено поради незавършена процедура по извършване на административна услуга, за която жалбоподателят очевидно няма вина. Така установеният главен юридически факт, имащ значение за законосъобразното решаване на случая, предопределя и извода, че лицето отговаря на всички законови изисквания за кандидат за кмет на с. Палаузово, съответно води до извода за основателността на жалбата.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 85-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Стралджа, с което е заличена регистрацията на Продан Георгиев Дараджанов като кандидат за кмет на с. Палаузово, община Стралджа.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения