Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2452-НС
София, 19 април 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на комисии по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс, които да приемат от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за областната администрация и останалите книжа и материали в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 34, 35 и чл. 233, ал. 7 и ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

I. Назначаване на комисии по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс
1. За всеки многомандатен изборен район на територията на Република България, определени с Указ № 58 от 13 март 2013 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр.25 от 13.03.2013 г.) съответната районна избирателна комисия (РИК) назначава по една комисия по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс (РИК), която да приема от секционните избирателни комисии (СИК) бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за областната администрация и останалите книжа и материали.
2. Право на участие в комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК имат представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание към 13 март 2013 г. и партията, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както следва:
а) парламентарно представени партии и коалиции:
- Политическа партия „ГЕРБ";
- „Коалиция за България";
- Политическа партия „ДПС";
- Политическа партия „Атака";
- „Синята коалиция";
б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена - политическа партия „НДСВ".
3. В общата бройка на всяка една комисия по чл. 233, ал. 7 от ИК, посочена в т. 4 от настоящото решение, се включва и по един представител на областна администрация.
4. Броят на членовете на комисиите по чл. 233, ал. 7, включително председател, заместник-председател, секретар е:
А) 13 души - за следните изборни райони: 5-ти Видински, 7-ми Габровски, 10-и Кюстендилски, 11-и Ловешки, 12-и Монтана, 14-и Пернишки, 18-и Разградски, 20-и Силистренски, 22-ри Смолянски 28-и Търговищки 31-ви Ямболски;
Б) 15 души - за следните изборни райони: 6-ти Врачански, 8-и Добрички, 13-и Пазарджишки, 15-и Плевенски, 19-и Русенски, 21-ви Сливенски, 30-и Шуменски;
В) 17 души - за следните изборни райони: 1-ви Благоевградски, 2-ри Бургаски, 3-ти Варненски,4-и Великотърновски, 9-и Кърджалийски, 16-ти Пловдив, 17-ти Пловдивски, 23-ти София, 24-ти София, 25-ти София, 26-и Софийски, 27-ми Старозагорски и 29-и Хасковски
5.1. За комисиите с числен състав 13 души съотношението между партиите и коалициите от партии по т. 2 е, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 5 членове, за „Коалиция за България" - 2 членове; за ПП „ДПС" - 2 членове, за ПП „Атака" - 1 член, за „Синята коалиция" - 1 член, за ПП „НДСВ" - 1 член и 1 представител на областна администрация.
5.2. За комисиите с числен състав 15 души съотношението между партиите и коалициите от партии по т. 2 е, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 6 членове, за „Коалиция за България" - 3 членове; за ПП „ДПС" - 2 членове, за ПП „Атака" - 1 член, за „Синята коалиция" - 1 член, за ПП „НДСВ" - 1 член и 1 представител на областна администрация.
5.3. За комисиите с числен състав 17 души съотношението между партиите и коалициите от партии по т. 2 е, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 7 членове, за „Коалиция за България" - 3 членове; за ПП „ДПС" - 2 членове, за ПП „Атака" - 2 членове, за „Синята коалиция" - 1 член, за ПП „НДСВ" - 1 член и 1 представител на областна администрация.
6. Представителността в комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК е отделна и не повлиява на броя на представителите и съотношението между политическите сили при назначаване на членовете на СИК по реда, посочен в Решение № 2335-НС на ЦИК от 29 март 2013 г.
7. Областните управители не по-късно от 26.04.2013 г. провеждат консултации за съставите на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК с представителите на партиите и и коалициите от парти по т.2.
8. Не по-късно от 2 календарни дни преди датата на консултациите областните управители писмено уведомяват централните ръководства за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК. Уведомлението се поставя и на таблото за обявления и в интернет страницата на съответната област.
9. При провеждане на консултациите при областните управители партиите и коалициите от партии по т. 2 представят:
а) писмено предложение за състав на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 13.03.2013 г., или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/те лице/а след създаване на коалицията от партии - и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лице/а в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица. За валидни се считат и пълномощните за участие в консултациите за назначаване на СИК за същия изборен район;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК или ако в изборния ден не се яви назначен член от съответната квота. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.
10. За проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
11. В случаите, когато при консултациите е постигнато съгласие за съставите на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК между представителите на партиите и коалициите от партии по т. 2, областните управители представят в РИК до 26 април 2013 г. включително следните документи:
а) писмено предложение от областния управител за състав на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК, заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК;
в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 13.03.2013 г., или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/те лице/а след създаване на коалицията от партии - и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;
г) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лице/а в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица. За валидни се считат и пълномощните за участие в консултациите за назначаване на СИК за същия изборен район;
д) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, включително и писмените им възражения, ако има такива;
е) копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването.
12. В областите, в които областните управители са в отпуск, предложението до РИК за назначаване на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК се прави от временно изпълняващия длъжността областен управител.
13. В случаите, когато при консултациите не е постигнато съгласие за състава на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК, областният управител/изпълняващият длъжността областен управител изпраща на РИК не по-късно от 26 април 2013 г. включително предложенията за състава на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК, направени от представителите на партиите и коалициите от партии по т. 2, ведно с документите по т. 11, букви „б" - „е".
14. Когато областният управител/изпълняващият длъжността областен управител не е направил предложение до 26 април 2013 г. включително, той изпраща незабавно всички документи от проведените консултации в РИК.
15. Когато при консултациите за състава на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК не е постигнато съгласие, РИК назначава комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК по направените предложения на партиите и коалициите от партии по т. 2.
16. Когато РИК не назначи до 29 април 2013 г. комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК, тя изпраща незабавно цялата документация в ЦИК, която назначава комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК.
II. Изисквания към членовете на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК
17. За членове на комисия по чл. 233, ал. 7 от ИК се назначават лица, които са:
а) български граждани;
б) навършили 18 години;
в) не са поставени под запрещение;
г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
д) владеят български език.
18. При изпълнение на функциите си членовете на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат агитация.
19. Членовете на една и съща комисия по чл. 233, ал. 7 от ИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.
ІІІ. Мандат
20. Мандатът на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК е до приемането от всички СИК на територията на съответния многомандатен изборен район на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за областната администрация и останалите книжа и материали. Мандатът на комисията приключва със запечатване от нея на помещението по чл. 233, ал. 8 от ИК, в което изборните книжа и материали се съхраняват до следващите избори за народни представители Запечатването на помещението се извършва с хартиени ленти,подписани от всички присъстващи членове на комисията и подпечатани с восъчен печат, върху който е поставен уникален знак.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения