Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2451-МИ/НР
София, 2 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 1886-МИ/НР от 4 септември 2015 г. и Решение № 1955-МИ/НР от 7 септември 2015 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-1052/30.09.2015 г. за допуснати технически грешки в Решение № 1886-МИ/НР от 4 септември 2015 г. и Решение № 1955-МИ/НР от 7 септември 2015 г. на ЦИК.

С оглед на горното Централната избирателна комисия извърши служебна проверка и установи, че в Решение № 1886-МИ/НР от 4 септември 2015 г. и Решение № 1955-МИ/НР от 7 септември 2015 г. са допуснати технически грешки в изписването на имената и ЕГН, а също и в издадените удостоверения на членове на комисията.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 1886-МИ/НР от 4 септември 2015 г. и Решение № 1955-МИ/НР от 7 септември 2015 г. на ЦИК и в издадените удостоверения, както следва:

- името на члена на ОИК – Рудозем, област Смолян, да се чете „ДИЯН СЕВДАЛИНОВ БЕНДЕРОВ“, вместо „Деян Севдалинов Бендеров“;

- името на члена на ОИК – Рудозем, област Смолян, да се чете „ДИЯНА ЗАХАРИЕВА САБОРОВА“, вместо „Диана Захариева Съборова“;

- ЕГН на Десислава Росенова Сюрджиева – секретар на ОИК – Рудозем, област Смолян, да се чете „ЕГН…“ вместо „ЕГН …“.

- в удостостоверение № 2/25.09.2015 г. на Йова Иванова Христова – зам.-председател на ОИК – Рудозем, област Смолян, ЕГН да се чете „ЕГН …“ вместо „ЕГН …“, както и в същото да се посочи Решение № 1886-МИ/НР от 04.09.2015 г. на ЦИК.

На Елмира Асенова Гюрова – член на комисията, назначена с Решение № 1886-МИ/НР от 4 септември на ЦИК, да се издаде удостоверение.

Анулира издадените удостоверения с грешни ЕГН и издава нови.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1886-МИ/НР/

1955-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения