Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2451-МИ/НР
София, 2 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 1886-МИ/НР от 4 септември 2015 г. и Решение № 1955-МИ/НР от 7 септември 2015 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-1052/30.09.2015 г. за допуснати технически грешки в Решение № 1886-МИ/НР от 4 септември 2015 г. и Решение № 1955-МИ/НР от 7 септември 2015 г. на ЦИК.

С оглед на горното Централната избирателна комисия извърши служебна проверка и установи, че в Решение № 1886-МИ/НР от 4 септември 2015 г. и Решение № 1955-МИ/НР от 7 септември 2015 г. са допуснати технически грешки в изписването на имената и ЕГН, а също и в издадените удостоверения на членове на комисията.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 1886-МИ/НР от 4 септември 2015 г. и Решение № 1955-МИ/НР от 7 септември 2015 г. на ЦИК и в издадените удостоверения, както следва:

- името на члена на ОИК – Рудозем, област Смолян, да се чете „ДИЯН СЕВДАЛИНОВ БЕНДЕРОВ“, вместо „Деян Севдалинов Бендеров“;

- името на члена на ОИК – Рудозем, област Смолян, да се чете „ДИЯНА ЗАХАРИЕВА САБОРОВА“, вместо „Диана Захариева Съборова“;

- ЕГН на Десислава Росенова Сюрджиева – секретар на ОИК – Рудозем, област Смолян, да се чете „ЕГН…“ вместо „ЕГН …“.

- в удостостоверение № 2/25.09.2015 г. на Йова Иванова Христова – зам.-председател на ОИК – Рудозем, област Смолян, ЕГН да се чете „ЕГН …“ вместо „ЕГН …“, както и в същото да се посочи Решение № 1886-МИ/НР от 04.09.2015 г. на ЦИК.

На Елмира Асенова Гюрова – член на комисията, назначена с Решение № 1886-МИ/НР от 4 септември на ЦИК, да се издаде удостоверение.

Анулира издадените удостоверения с грешни ЕГН и издава нови.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1886-МИ/НР/

1955-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • № 2526-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „Граждани за Общината“ чрез С И Г – упълномощен представител, срещу решение № 83-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2525-МИ / 27.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • всички решения