Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 245-МИ
София, 17 юни 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Вършец, област Монтана

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-23 от 11.06.2021 г. от Васил Георгиев Замфиров – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, за промяна в състава на ОИК – Вършец. Предлага се на мястото на Антоанета Иванова Кацарова-Милкова – зам.-председател на ОИК – Вършец, да бъде назначен Пепи Севдалинов Недков.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Пепи Севдалинов Недков; пълномощно в полза на Васил Замфиров; препис-извлечение от акт за смърт № 0062 от 03.12.2020 г., получен с писмо от община Вършец с вх. № МИ-10-23\1 от 16.06.2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Антоанета Иванова Кацарова-Милкова като зам.-председател на ОИК – Вършец, област Монтана, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Вършец, област Монтана, Пепи Севдалинов Недков, ЕГН ….

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 485-НС / 29.07.2021

    относно: жалба от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик

  • № 484-МИ / 29.07.2021

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

  • № 483-МИ / 29.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново

  • всички решения