Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 245-МИ/НР
София, 2 май 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – София

Постъпило е предложение от Калоян Паргов – упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“ чрез зам.-областия управител на област София с писмо вх. № МИ-05-1 от 19.04.2019 г. Предлага се на мястото на Наталия Василева Илиева – член на ОИК – София, освободена с Решение № 42-ЕП от 2 април 2019 г. на Централната избирателна комисия, да бъде назначен Ивайло Веселинов Василев от списъка на резервните членове.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ивайло Веселинов Василев; пълномощно в полза на Калоян Драгомиров Паргов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – София, Ивайло Веселинов Василев, ЕГН ………...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1961-НС / 27.01.2021

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1960-НС / 27.01.2021

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1959-НС/МИ / 27.01.2021

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Иваново, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения