Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 245-ЕП
София, 28 април 2014 г.

ОТНОСНО: молба от председателя и представляващ ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“ за освобождаване на безлихвен депозит

Постъпило е заявление вх. № ЕП-10-51 от 23.04.2014 г. от упълномощения представител на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" Пеню Костадинов, с което се иска възстановяване на внесения от партията безлихвен депозит по чл. 129 от ИК поради заличаване на регистрацията на партията за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. В заявлението се съдържа и искане за връщане на внесените в ЦИК документи за регистрация на партията.

Централната избирателна комисия е регистрирала ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" с Решение № 127-ЕП от 9 април 2014 г. за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс.

С оглед на изложеното с Решение № 148-ЕП от 11 април 2014 г. на ЦИК е заличена регистрацията на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Искането за връщане на документите, внесени от ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" в ЦИК за регистрация на партията за участие в изборите за членове за Европейския парламент на 25 май 2014 г. не може да бъде уважено. Същите ще бъдат архивирани ведно с всички документи, подлежащи на експертна оценка в съответните срокове и при условията и по реда на Закона за националния архивен фонд.

Искането за възстановяване на внесения депозит следва да бъде уважено, поради което и на основание т. 38, раздел VІІІ на Решение № 35-ЕП от 31.03.2014 г. на ЦИК във връзка с чл. 129 и чл. 137, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит, внесен от политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на политическата партия: BG84UNCR70004520186045 в „УниКредит Булбанк".

ОТХВЪРЛЯ искането за връщане на документите, подадени в ЦИК за регистрация на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения