Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2449-МИ/НР
София, 2 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Благоевград, област Благоевград

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № МИ-10-259 от 01.10.2015 г. на ЦИК от Димитър Бориславов Андонов – упълномощен представител на коалиция „България без цензура“, с предложение за промяна в ОИК - Благоевград. Предлага се на мястото на Радостина Асенова Новоселска – член на ОИК, да бъде назначена Ирена Ананиева Даутева.

Към писмото са приложени: пълномощно в полза на Димитър Бориславов Андонов; заявление от Радостина Асенова Новоселска за освобождаването й като член на ОИК – Благоевград, по лични причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Ирена Ананиева Даутева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Благоевград, област Благоевград, Радостина Асенова Новоселска, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Благоевград, област Благоевград, Ирена Ананиева Даутева, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения