Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2448-МИ/НР
София, 2 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1757-МИ/НР от 3 септември 2015 г. за назначаване на ОИК в община Якоруда

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща писмо с вх. № МИ-15-1001/28.09.2015 г. за допусната техническа грешка при изписване ЕГН… на Анна Иванова Главеева-Ганева, зам.-председател на ОИК – Якоруда.

С оглед на горното Централната избирателна комисия извърши служебна проверка и установи, че в Решение № 1757-МИ/НР от 3  септември 2015 г. относно назначаване на ОИК в община Якоруда, област Благоевград, е допусната техническа грешка в изписването на ЕГН на зам.-председателя на комисията Анна Иванова Главеева-Ганева в решението и удостоверението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1757-МИ/НР от 3 септември 2015 г., като ЕГН на Анна Иванова Главеева-Ганева – зам.-председател на ОИК – Якоруда, да се чете „ЕГН…“ вместо „ЕГН …“.

Анулира издаденото удостоверение.

Да се издаде ново удостоверение на лицето с правилното ЕГН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1757-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1927 / 29.05.2023

    относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1926-МР / 29.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

  • № 1925-МИ / 29.05.2023

    относно: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

  • всички решения