Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2446-НС
София, 13 април 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

Производството е по реда на чл. 73, ал.1 от Изборния кодекс (ИК).

Образувано е по жалба, подадена от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски.

С обжалваното решение цитираната РИК се е произнесла по повод жалба, подадена от жалбоподателя в това производство, до РИК в Трети изборен район – Варненски, с вх. № 550 от 04.04.2021 г. Жалбата е относно твърдени идентични нарушения на изборното законодателство в общо 208 бр. секции на територията на община Варна, а именно: печатът на СИК не бил в запечатан плик, СИК не са заседавали и не са взели решение за избор на втори член, който да участва при маркирането на печата, печатите на СИК били предварително маркирани, протоколът за маркиране на печата не съдържал най-малко 3 отпечатъка от маркирания печат, СИК отказали да дадат копие от протокола за маркиране на печата на застъпниците на политическата партия, СИК не заседавали преди откриване на изборния ден и отказали да приемат множество сигнали и жалби от застъпниците. В жалбата се сочи, че председателят на СИК № 29 изгонил застъпника на ПП БНО от секцията.

В жалбата до Централната избирателна комисия срещу решението на РИК в Трети изборен район – Варненски, се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно.

Жалбоподателят моли решение № 200 на РИК в Трети изборен район – Варненски, да бъде отменено.

Жалбата е подадена извън срока съгласно чл. 73, ал. 1 ИК, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

Съгласно чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава и чрез публикуване на интернет страницата си. От интернет страницата на РИК в Трети изборен район – Варненски, се установява, че решение № 200 от 04.04.2021 г. е публикувано на 04.04.2021 г. в 20,34 ч. Тридневният срок за обжалване на същото решение изтича на 07.04.2021 г. по аргумент от чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски.

Решението на РИК в Трети изборен район – Варненски, подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения