Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2445-НР
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 2347-НР от 25 септември 2015 г. на ЦИК относно определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани в ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум на 25 октомври 2015 г., които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 16, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 178 от Изборния кодекс

При извършена служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че в Решение № 2347-НР от 25 септември 2015 г. на ЦИК в частта по т. 2 е постановено в противоречие с разпоредбата на чл. 16, ал. 3 от ЗПУГДВМС и съгласувателно писмо на министъра на финансите с вх. № НР-04-2 от 25.09.2015 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 99, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 100 от АПК, чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК, чл. 16, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка  във връзка с чл. 178 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 2347-НР от 25 септември 2015 г. на ЦИК в частта по т. 2, като постановено в противоречие с разпоредбата на чл. 16, ал. 3 от ЗПУГДВМС и съгласувателно писмо на министъра на финансите с вх. № НР-04-2 от 25.09.2015 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2347-НР/

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения