Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2444-МИ
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: произнасяне по жалба след отмяна на Решение № 2362-МИ от 26 септември 2015 г. на ЦИК

С Решение № 10147 от 1 октомври 2015 г. на Върховния административен съд на Република България – Четвърто отделение, постановено по адм.д. № 11237/2015 г. е отменено Решение № 2362-МИ от 26 септември 2015 г. на Централната избирателна комисия, с което е оставена без уважение жалбата на Милен Петров Ангелов, издигнат за независим кандидат за общински съветник от инициативен комитет, регистриран с решение № 61 на ОИК – Велико Търново.

Върховният административен съд връща преписката на ЦИК с указания по тълкуване и прилагане на закона.

Централната избирателна комисия, като се съобрази с решението на ВАС, приема жалбата на Милен Петров Ангелов за основателна. Към жалбата с вх. № МИ-22-156/25.09.2015 г. е приложено предложение от инициативен комитет за регистрация на инициативен комитет – Приложение № 59-МИ, заявление за съгласие – Приложение № 62-МИ, декларация 2 броя – Приложения № 63 и № 64, списък на избирателите, подкрепящи независимия кандидат, съдържащ 609 избиратели (Приложение № 66-МИ), които не са в оригинал. Общинската избирателна комисия – Велико Търново, следва незабавно да ги входира във входящия регистър на комисията за регистрация на кандидати за общински съветници и да даде указания на жалбоподателя в срок до 24 часа да ги приложи в оригинал, както и ако установи други несъответствия или непълноти.

Общинската избирателна комисия – Велико Търново, следва да се произнесе незабавно с решение, но не по-късно от 24 часа, съобразявайки се дали са налице всички законови изисквания за регистрация на предложения от инициативния комитет независим кандидат за общински съветник.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 147, ал. 1 от Изборния кодекс и Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на ОИК – Велико Търново, да приеме незабавно предложението на инициативния комитет за регистрация на независим кандидат за общински съветник, представляван от Полина Панчева Петрова.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения