Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2443-МИ
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Петков Нейчев – независим кандидат за общински съветник в община Добрич, издигнат от инициативен комитет „Български съюз “Добруджа – БСД“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпила е жалба от Николай Петков Нейчев – независим кандидат за общински съветник в община Добрич, чрез ОИК – Добрич, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-957/25.09.2015 г. срещу решение № 108-МИ от 24.09.2015 г. на ОИК – Добрич, относно заличаване регистрацията на кандидата за общински съветник в община Добрич, издигнат от инициативен комитет „Български съюз “Добруджа – БСД“.

Жалбоподателят оспорва решението на ОИК – Добрич, за заличаване на регистрацията му като независим кандидат за общински съветник в община Добрич, като твърди, че същото е неправилно и незаконосъобразно. Излага оплаквания, че към заявлението за регистрация с вх. № 119/22.09.2015 г. са депозирани списъци с подписи и данни на избиратели по образец общо на брой над 500. Отделно от това твърди, че неправилно ОИК – Добрич, въз основа на справката на ТЗ на ГД „ГРАО“ е определила населението на община Добрич на над 100 000 жители. Според жалбоподателя на основание чл. 13 от ЗМСМА под население на общината следва да се разбира всички граждани, които имат постоянен адрес на територията на общината. В информационните масиви на ГД „ГРАО“ към 19 септември 2015 г. населението на град Добрич, по посочените горни критерии, е 91 066 граждани, поради което и неправилно ОИК е определила броят на подкрепящите избиратели в подписката за независим кандидат.

След като се запозна с документите, приложени към жалбата, и окомплектованата преписка от ОИК – Добрич, Централната избирателна комисия счита, че жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес, но по същество е неоснователна.

С решение № 105-МИ от 22.09.2015 г. ОИК – Добрич, е регистрирала независимия кандидат Николай Петков Нейчев за общински съветник в община Добрич, издигнат от инициативен комитет „Български съюз „Добруджа – БСД“, при неприключила процедура. От протокола на ТЗ ГД „ГРАО“ се установява, че подписката на независимия кандидат не е приета за проверка, тъй като същата не е представена в структуриран електронен вид съгласно изискванията на Решение № 1637-МИ от 31 август 205 г. на ЦИК и  чл. 416, ал. 2 от ИК. Възражението на жалбоподателя относно броя на избирателите, подкрепящи регистрацията на независими кандидати в община Добрич, в конкретния случай е неотносимо, тъй като подписката не е представена в структуриран електронен вид, което е самостоятелно законово основание за заличаване на регистрацията му.

Общинската избирателна комисия – Добрич, правилно е взела решение № 108-МИ от 24.09.2015 г. за заличаване регистрацията на Николай Петков Нейчев съгласно чл. 418, ал. 5 от ИК.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Добрич, е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Николай Петков Нейчев – независим кандидат за общински съветник в община Добрич, издигнат от инициативен комитет „Български съюз „Добруджа – БСД“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения