Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2442-МИ
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Иван Славчев Подолински, в качеството му на упълномощено лице на ПП „Ред, законност и справедливост“, представлявана от председателя й Яне Янев, срещу решение № 199-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сандански

Постъпила е жалба чрез ОИК – Сандански, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1062/30.09.2015 г. от Иван Славчев Подолински, в качеството му на упълномощено лице на ПП „Ред, законност и справедливост“, представлявана от председателя й Яне Янев, срещу решение № 199-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сандански, с което е заличена регистрацията на Евелина Димитрова Граматикова като кандидат за кмет на кметство с. Ласкарево, община Сандански, издигната от ПП „Ред, законност и справедливост“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към жалбата са приложени нотариално заверени копия на: лична карта на Евелина Димитрова Граматикова, адресна карта за настоящ адрес № 12 от 23.08.2011 г. и пълномощно в полза на Иван Славчев Подолински.

От ОИК – Сандански са приложени и извлечение от протокол № 12 от 29.09.2015 г. на ОИК – Сандански, решение № 199-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сандански, ведно с цялата преписка към жалбата.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е неправилно, незаконосъобразно и моли същото да бъде изцяло отменено. С обжалваното решение на основание получено в ОИК – Сандански писмо от ЦИК с изх. № МИ-15-1006 от 28.09.2015 г. ведно с информация за кандидатите, които не отговарят на условията на чл. 397, ал. 1 от ИК и т. 1 на Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК, както и след извършена служебна проверка от ОИК в ТЗ „ГРАО“ – гр. Сандански, ОИК е заличила регистрацията на Евелина Димитрова Граматикова като кандидат за кмет на кметство с. Ласкарево, община Сандански, издигната от ПП „Ред, законност и справедливост“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. След като се е съобразила с резултатите от проверките и в изпълнение на указанията за заличаване на кандидатите, които не отговарят на условията на чл. 397, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 2000-МИ от 08.09.2015 г. на ЦИК, дадени в писмо изх. № МИ-15-1006/28.09.2015 г. от Централната избирателна комисия, Общинската избирателна комисия – Сандански, е постановила обжалваното решение. Жалбоподателят оспорва факта, че Евелина Димитрова Граматикова е без настоящ и постоянен адрес на територията на кметство Ласкарево, община Сандански. Прилага нотариално заверени копия от лична карта на лицето и адресна карта за настоящ адрес № 12 от 23.08.2011 г., издадена от кметството село Ласкарево, община Сандански, от които по безспорен начин се установявало, че постоянния и настоящ адрес на Евелина Димитрова Граматикова от дълги години е в село Ласкарево, община Сандански, област Благоевград, поради което същата отговаря на всички изисквания на чл. 397, ал. 1 от ИК, включително за уседналост. Счита, че Евелина Димитрова Граматикова, поради техническа или друга грешка неправилно е включена в списъка с лица, които не отговарят на условията на т. 1 от Решение № 2000-МИ от 08.09.2015 г. на ЦИК.

Видно от извлечението от протокол № 12 от 29.09.2015 г. е, че оспорваното решение на ОИК – Сандански, е прието въз основа на постъпила в ОИК справка за извършена проверка от ГД „ГРАО“ с вх. № 159/29.09.2015 г., която е препратена от Централната избирателна комисия с писмо изходящ номер на ЦИК МИ-15-1006/28.09.2015 г., ведно с информация за кандидатите, които не отговарят на условията на чл. 397, ал. 1 от ИК и т. 1 на Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. ОИК – Сандански е извършила и служебна проверка като е изискала от община Сандански да й бъдат предоставени удостоверения за последния настоящ и постоянен адрес на Евелина Димитрова Граматикова. Видно от издадените удостоверения № 587 и № 710 и двете от 29.09.2015 г. на община Сандански, Евелина Димитрова Граматикова има заявен последен настоящ адрес област Благоевград, община Сандански, град Сандански, ул. „Огражден“ № 6 от 01.11.2000 г. и същия заявен постоянен адрес от 23.01.2001 г. След като е съобразила резултата от проверката на ГД „ГРАО“ и в изпълнение на указанията за заличаване от Централната избирателна комисия, направени въз основа на тази проверка, Общинската избирателна комисия – Сандански, е постановила обжалваното решение.

След като разгледа жалбата и преписката по издаване на решение № 199-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сандански, както и представените със жалбата допълнителни доказателства от жалбоподателя, Централната избирателна комисия изиска от ГД „ГРАО“ да извърши допълнителна проверка относно факта, какъв е постоянния и настоящ адрес на Евелина Димитрова Граматикова към дата 24.04.2015 г., с оглед на представените със жалбата нотариално заверени копия на лична карта на лицето и адресна карта за настоящ адрес № 12 от 23.08.2011 г. С писмо по електронната поща на ЦИК към вх. № МИ-04-03-164/01.10.2015 г., получено в 15,02 ч., ГД „ГРАО“ уведомява, че адресната регистрация на Евелина Димитрова Граматикова е актуализирана и съгласно НБД „Население“ към 24.04.2015 г. лицето е с постоянен и настоящ адрес област Благоевград, община Сандански, село Ласкарево.

С оглед на горното Централната избирателна комисия приема, че жалбата е допустима, подадена от надлежно упълномощено лице и разгледана по същество, същата е основателна.

Видно от писмо по електронната поща на ЦИК към вх. № МИ-04-03-164/01.10.2015 г., получено в 15,02 ч., ГД „ГРАО“, регистрацията на Евелина Димитрова Граматикова е актуализирана и съгласно НБД „Население“ към 24.04.2015 г. лицето е с постоянен и настоящ адрес област Благоевград, община Сандански, село Ласкарево, т.е. същата отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 от ИК, Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. и Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК, тъй като същата има настоящ и постоянен адрес на територията на кметство Ласкарево, община Сандански, област Благоевград за което кметство е регистрирана като кандидат за кмет от ОИК.

Поради горното Централната избирателна комисия счита, че обжалваното решение на ОИК – Сандански, се явява неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено като такова.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26, чл. 88 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г., Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК, писмо вх. № МИ-04-03-144 от 28.09.2015 г. на ГД „ГРАО“ и постъпило писмо в 15,02 ч. по електронната поща на ЦИК към вх. № МИ-04-03-164/01.10.2015 г. на ГД „ГРАО“, Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 199-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сандански, с което е заличена регистрацията на Евелина Димитрова Граматикова като кандидат за кмет на кметство с. Ласкарево, община Сандански, издигната от ПП „Ред, законност и справедливост“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения