Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2442-НС
София, 18 април 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК – Враца, област Враца

Постъпило е предложение с вх. № 963-НС/18.04.2013 г. от Валентин Илиев Литов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Враца, за промени в РИК - Враца. Предлага се на мястото на Цветомила Иванова Харалампиева - член на РИК - Враца, да бъде назначена Силвия Бориславова Цекова. Към предложението са приложени: пълномощно от Цветан Генчев Цветанов в полза на Валентин Илиев Литов; заявление от Цветомила Иванова Харалампиева за освобождаването й като член на РИК - Враца, поради трайна невъзможност да упражнява функциите си; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Силвия Бориславова Кръстева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК - Враца, област Враца, Цветомила Иванова Харалампиева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК - Враца, област Враца, Силвия Бориславова Цекова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения