Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2441-МИ/НР
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Берковица, област Монтана

Постъпило е искане с вх. № МИ-06-559 от 01.10.2015 г. от Петър Илиев Якимов– упълномощен представител на партия „ГЕРБ“, за промяна в ОИК – Берковица. Предлага се на мястото на Цвета Димитрова Славкова – член на комисията, да бъде назначен Пламен Дончев Първанов.

Към искането са приложени: пълномощни на упълномощеното и преупълномощеното лице от ПП „ГЕРБ“; заявление от Цвета Димитрова Славкова за освобождаване й като член на ОИК – Берковица; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Пламен Дончев Първанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Берковица, област Монтана, Цвета Димитрова Славкова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Берковица, област Монтана, Пламен Дончев Първанов, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1924-МР / 23.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

  • № 1923-НС / 23.05.2023

    относно: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

  • № 1922-НС / 18.05.2023

    относно: унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения