Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2440-МИ/НР
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1903-МИ/НР от 4 септември 2015 г. за назначаване на ОИК в община Борован

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-1014/29.09.2015 г. за допусната техническа грешка при изписване ЕГН на Иван Тодоров Карамелски, член на ОИК – Борован.

С оглед на горното Централната избирателна комисия извърши служебна проверка и установи, че в Решение № 1903-МИ/НР от 4 септември 2015 г. относно назначаване на ОИК в община Борован, област Враца, е допусната техническа грешка в изписването на ЕГН на члена на комисията Иван Тодоров Карамелски в решението и удостоверението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1903-МИ/НР от 4 септември  2015 г., като ЕГН на Иван Тодоров Карамелски – председател на ОИК – Борован, да се чете „ЕГН …“ вместо „ЕГН …“.

Анулира издаденото удостоверение. Да се издаде ново удостоверение на лицето с правилното ЕГН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1903-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения