Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2440-НС
София, 18 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ”, българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 896-НС от 16.04.2013 г. на ЦИК от Икмал Юсеинова Джомова - председател на Управителния съвет на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ, юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на фондацията от 09.04.2013 г. по фирмено дело № 9370/2002 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Икмал Джомова, представляваща фондацията в полза на 7 (седем) лица - представители на „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 1. Икмал Юсеинова Джомова, ЕГН ....
 2. Зюмрюд Сабриева Абазова, ЕГН ...
 3. Гюлфие Адемова Арнаудова, ЕГН ...
 4. Бюрхан Илиязов Абазов, ЕГН ...
 5. Илияз Бюрханов Абазов, ЕГН ...
 6. Енис Шенол Вейсел, ЕГН ...
 7. Синан Бюрханов Абазов, ЕГН ...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1025 / 02.12.2021

  относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1023-МР / 02.12.2021

  относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

 • всички решения