Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 244-МИ
София, 16 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Минчев Тронков срещу Решение №142-МИ от 11.06.2021 г. на Общинската избирателна комисия – Вълчи дол

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща писмо от Общинската избирателна комисия – Вълчи дол, с вх. № МИ-15-181/15.06.2021 г. Към писмото са приложени следните документи: жалба от Георги Минчев Тронков – кмет на община Вълчи дол, против Решение №142-МИ/11.06.2021 г.; копие от протокол № 48 от проведено заседание на ОИК - Вълчи дол, на 11.06.2021 г.; копие от Решение № 142-МИ/11.06.2021 г.; копие от препис-извлечение от Решение 1790/30.11.2020 г. по адм. д. №1818/2020 на Административен съд – гр. Варна; копие от препис-извлечение от Решение 5139/22.04.2021 г. по адм. д. № 3005/2021 на ВАС.

С подадената от Георги Минчев Тронков – кмет на община Вълчи дол, е оспорено като незаконосъобразно Решение № 142-МИ от 11.06.2021 г. на Общинската избирателна комисия – гр. Вълчи дол. С жалбата са въведени оплаквания, че оспореното решение е издадено от некомпетентен орган, при неспазване на изискванията за форма, в нарушение на административно-производствените правила и на материалния закон. В жалбата не са изложени съдържателни възражения в какво се изразяват нарушенията на административно-производствените правила и на материалния закон. Жалбата е заведена в Общинската избирателна комисия – Вълчи дол, с вх. № 264/14.06.2021 г.

С оспореното Решение № 142-МИ от 11.06.2021 г. на Общинската избирателна комисия – Вълчи дол, на основание чл. 87, ал. 1 ИК във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 11 ЗМСМА се обявява предсрочно прекратяване на пълномощията на Георги Минчев Тронков, избран за кмет на община Вълчи дол на изборите за общински съветници и кметове, произведени на 27.10.2019 г., обявен за избран за кмет с Решение № 93-МИ/28.10.2019 г. на ОИК – Вълчи дол, и се обезсилва издаденото на Георги Минчев Тронков удостоверение за избран за кмет на община Вълчи дол. Решението е взето на заседание на Общинската избирателна комисия – Вълчи дол, проведено на 11.06.2021 г., на което са присъствали председателят, секретарят и осем членове. Налице е бил необходимият кворум съгласно чл. 85, ал. 3 ИК за повеждане на заседанието на общинската избирателна комисия. Решението е взето с необходимото мнозинство съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 4 ИК. Същото е обявено на таблото на ОИК – Вълчи дол, в сградата на община Вълчи дол в 19.00 часа на 11.06.2021 г., за което обстоятелство е налице отбелязване върху самото решение и е публикувано на интернет страницата на общинската избирателна комисия на 11.06.2021 г. в 20.21 часа. Основанието за предсрочно прекратяване на пълномощията на Георги Минчев Тронков, избран за кмет на община Вълчи дол на изборите за общински съветници и кметове, произведени на 27.10.2019 г., произтича от разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, доколкото с влязлото в сила Решение № РС-74-20-073 от 24.06.2020 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Жалбата на Георги Минчев Тронков – кмет на община Вълчи дол, е подадена в законния срок от надлежно легитимирано лице срещу неподлежащ на оспорване акт на общинската избирателна комисия,  поради което е процесуално недопустима. Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 5 ЗМСМА на оспорване подлежат само отказите на общинската избирателна комисия по чл. 42, ал. 4 ЗМСМА да обяви предсрочно прекратяване пълномощията на кмета пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет, или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Оспореното Решение № 142-МИ от 11.06.2021 г. на Общинската избирателна комисия – гр. Вълчи дол, не представлява отказ по смисъла на чл. 42, ал. 5 ЗМСМА. Напротив с него е обявено предсрочното прекратяване на пълномощията на Георги Минчев Тронков – кмет на община Вълчи дол. По изложените съображения жалбата на Георги Минчев Тронков срещу Решение № 142-МИ от 11.06.2021 г. на Общинската избирателна комисия – гр. Вълчи дол, е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. За пълнота на изложението, разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна. Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1 т. 11 ЗМСМА пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. С влязъл в сила акт – Решение № РС-74-20-073 от 24.06.2020 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по отношение на жалбоподателя Георги Минчев Тронков – кмет на община Вълчи дол. Решение № РС-74-20-073 от 24.06.2020 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество е потвърдено с Решение 1790/30.11.2020 г. по адм. д. № 1818/2020 г. на Административен съд – гр. Варна, и Решение 5139/22.04.2021 г. по адм. д. № 3005/2021 на ВАС. Следователно са налице предпоставките на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 11 ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на Георги Минчев Тронков като кмет на община Вълчи дол. Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 4 ЗМСМА в тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 42, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, общинската избирателна комисия обявява прекратяване на пълномощията на кмета. Оспореното с жалбата решение е взето от компетентен орган, в предвидената от закона форма. При постановяването на решението не са допуснати процесуални нарушения. Налице е бил необходимия кворум по чл. 85, ал. 3 ИК за провеждане заседанието на общинската избирателна комисия, а решението е взето с необходимото мнозинство съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 4 ИК. Общинската избирателна комисия е обсъдила представените документи и справки и е съобразила правно-релевантните факти и обстоятелства,  постановила е акт, съобразен с материалния закон, който е надлежно обоснован, като мотивите за вземането му са подробно изложени в протокола от заседанието на което е взето оспореното решение.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 10 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 6 членове и „ПРОТИВ“ 4 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р  Е  Ш  И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения