Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2438-МИ
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Антоанета Димитрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Бинкос, община Сливен, срещу решение № 443-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сливен

Постъпила е жалба чрез ОИК – Сливен, по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1067/30.09.2015 г. от Антоанета Димитрова Георгиева, регистрирана с решение № 161-МИ от 21.09.2015 г. на ОИК – Сливен, като кандидат за кмет на кметство с. Бинкос, община Сливен, с кандидатска листа на ПП „ГЕРБ“, срещу решение № 443-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сливен, с което е заличена регистрацията й като кандидат за кмет на кметство Бинкос, община Сливен.

Към жалбата са приложени: решение № 443-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сливен; удостоверение № 54/01.09.2014 г. на община Сливен за постоянен адрес на Антоанета Димитрова Георгиева от 19.08.2014 г.; копие от личната карта на Антоанета Димитрова Георгиева; лична здравна книжка на Антоанета Димитрова Георгиева; приходна квитанция № 0000001965 от 29.01.2015 г.; трудов договор № 2 от 02.12.2014 г.; уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда от 02.12.2014 г.; трудова книжка на Антоанета Димитрова Георгиева; служебна бележка от 30.09.2015 г.; протокол № 22 от 29.09.2015 г. на ОИК – Сливен.

Жалбоподателят счита обжалваното решение за незаконосъобразно и необосновано. Счита, че мотивите на оспорваното решение са неоснователни, тъй като същата има последен постоянен и настоящ адрес в с. Бинкос, община Сливен, видно от удостоверение за постоянен адрес № 54/01.09.2014 г. на община Сливен, както и от личната й карта. В подкрепа на твърдението си същата е представила лична здравна книжка, трудов договор, уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, трудова книжка и служебна бележка. Излага съображения, че дори настоящият й адрес да не фигурира в регистрите на ГД „ГРАО“ в МРРБ на територията на Република България, вината не е нейна, тъй като не е подавала заявление за промяна на настоящия си адрес. Поддържа твърдение, че кметът на община Сливен не я е уведомил за промяната в настоящия й адрес, нито е проверил актуалността на настоящия й адрес. Според жалбоподателя обстоятелството, че настоящият й адрес по независещи от нея причини не е на територията на Република България, не се явява съществена пречка да реализира законното си право да бъде избирана за кмет на кметство.

След като разгледа жалбата и преписката по издаване на обжалваното решение № 443-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сливен, Централната избирателна комисия приема, че жалбата е допустима, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Видно от административната преписка е, че оспорваното решение на ОИК – Сливен, е прието въз основа на постъпила в ОИК справка за извършена проверка от ГД „ГРАО“, която е препратена от Централната избирателна комисия с писмо изходящ номер на ЦИК МИ-15-1006/28.09.2015 г. След като е съобразила резултата от проверката на ГД „ГРАО“, Общинската избирателна комисия – Сливен, е постановила правилно и законосъобразно решение. Живял най-малко шест месеца преди датата на изборите по смисъла на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК означава кандидатът да има адресна регистрация както по постоянен, така и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответното населено място. От извършената проверка се установява, че Антоанета Димитрова Георгиева има регистрация по настоящ адрес извън територията на Република България. Представените от жалбоподателя писмени доказателствата за установяване на настоящия й адрес са неотносими към установяване на обстоятелството дали кандидатът отговаря на изискванията по чл. 397, ал. 1 от ИК за уседналост.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26, чл. 88 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК и писмо вх. № МИ-04-03-144 от 28.09.2015 г. на ГД „ГРАО“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Антоанета Димитрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Бинкос, община Сливен, срещу решение № 443-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сливен, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения