Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2437-МИ
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалби от Иван Йорданов Цеков – упълномощен представител на ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“, срещу решение № 193 от 29.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия – Кюстендил, от Иван Йорданов Цеков  – упълномощен представител на ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“, срещу решение № 193 от 29.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил, с което е заличена регистрацията на кандидата за общински съветник, вписан под № 35 – Емилия Апостолова.

Към жалбата са приложени: копие от лична карта на Емилия Апостолова; удостоверение за раждане от 26.11.2007 г. на Антоний Апостолов; удостоверение за завършен първи клас, рег. № 2520-66/22.05.2014 г. на Антоний Славков Апостолов; служебна бележка за доходи по трудови правоотношения на Емилия Апостолова; решение № 193 от 29.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил; решение № 243 от 30.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е неправилно, тъй като регистрацията на кандидата за общински съветник от ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ е заличена на формално основание.

След като разгледа жалбата и решение № 193-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил, Централната избирателна комисия приема, че жалбата е допустима, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Видно от административната преписка е, че оспорваното решение на ОИК – Кюстендил, е прието въз основа на постъпила в ОИК справка за извършена проверка от ГД „ГРАО“, която е препратена от Централната избирателна комисия с писмо изходящ номер на ЦИК МИ-15-1006/28.09.2015 г., ведно с информация за заличаване на кандидатите, които не отговарят на условията на чл. 397, ал. 1 от ИК и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. След като е съобразила резултата от проверката на ГД „ГРАО“ и в изпълнение на указанията за заличаване от Централната избирателна комисия, направени въз основа на тази проверка, Общинската избирателна комисия – Кюстендил, е постановила правилно и законосъобразно решение. Живял най-малко шест месеца преди датата на изборите по смисъла на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК означава кандидатът да има адресна регистрация както по постоянен, така и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответното населено място. От извършената проверка се установява, че Емилия Апостолова има регистрация по настоящ адрес извън територията на Република България. Представените от жалбоподателя писмени доказателствата за установяване на настоящия й адрес са неотносими към установяване на обстоятелството дали кандидатът отговаря на изискванията по чл. 397, ал. 1 от ИК за уседналост.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26, чл. 88 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК и писмо вх. № МИ-04-03-144 от 28.09.2015 г. на ГД „ГРАО“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Иван Йорданов Цеков – упълномощен представител на ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“, срещу решение № 193 на ОИК – Кюстендил, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения