Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2435-МИ/НР
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Реформаторски блок“, представлявана от Борислав Благоев Николов, и коалиция „АБВ“, представлявана от Красимир Димитров Костов, срещу решения № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 119, № 120, № 121 и № 122 от 26.09.2015 г. на ОИК – Дългопол

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1032 от 29.09.2014 г. от коалиция „Реформаторски блок“, представлявана от Борислав Благоев Николов, и коалиция „АБВ“, представлявана от Красимир Димитров Костов, срещу решения № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 119, № 120, № 121 и № 122 от 26.09.2015 г. на ОИК – Дългопол, с което са назначени секционните избирателни комисии в община Дългопол.

Жалбоподателите считат, че оспорваните решения са незаконосъобразни поради противоречията им с указанията на Централната избирателна комисия по т. 14, изр. последно от Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. относно назначаване съставите на СИК в изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. и молят да бъдат отменени решенията на ОИК – Дългопол, като се дадат указания за спазване на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Излагат се твърдения, че коалиция „Реформаторски блок“ има право да получи общо 21 места за членове на СИК на територията на община Дългопол, а коалиция „АБВ“ – 10 места. Съгласно заповед на кмета на община Дългопол са образувани избирателни секции, които са 27 на брой на територията на цялата община. В съответствие с утвърдената от ЦИК методика за разпределение на местата в СИК на квотен принцип между парламентарно представените партии и коалиции жалбоподателите сочат, че имат право на определен брой места, който е по-малък от общия брой на секциите в общината. С оглед на последното и като взимат предвид принципа на равномерно разпределение (т. 14 от Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК), жалбоподателите разясняват, че ще останат 6 бр. СИК, в които коалиция „Реформаторски блок“ няма да има предложен от нея член и 17 бр. СИК, в които коалиция „АБВ“ няма да има нито един предложен от нея член.

Общинската избирателна комисия извършва разпределение на местата в секционните избирателни комисии на територията на общината, като по данни от изложението на жалбата вместо по едно е разпределила по две места за коалиция „Реформаторски блок“ в СИК – с. Красимир, в с. Арковна, в с. Медовец и в с. Величково, и съответно вместо едно е разпределила две места за коалиция „АБВ“ в СИК – гр. Дългопол. Излагат се твърдения, че с това разпределение ОИК – Дългопол, е лишила изобщо коалиция „Реформаторски блок“ от възможността да има членове в още 4 бр. СИК на територията на община Дългопол, а коалиция „АБВ“ да има членове в още една СИК.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок и от лица с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество жалбата е и основателна по следните съображения:

Назначаването на секционните избирателни комисии на територията на община Дългопол е изцяло в съответствие с методическите указания за определяне съставите на секционните избирателни комисии на териториите на общините в предстоящите избори за общински съветници и за кметове, съгласно Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

Въпреки горното Централната избирателна комисия приема, че в ОИК – Дългопол, не е съобразила принципа за равномерност при назначаване на съставите на СИК с оспорваните решения, а именно:

Вместо да разпредели по един член в СИК до изчерпване на полагащия се брой членове на коалиция „Реформаторски блок“ и на коалиция „АБВ“, комисията концентрира по двама членове в СИК, предложени от квотата на цитираните коалиции. Последното води до нарушение на принципа на равномерност съгласно т. 14 на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия намира оспорваните решения за незаконосъобразни.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решения № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 119, № 120, № 121 и № 122 от 26.09.2015 г. на ОИК – Дългопол, като незаконосъобразни.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Дългопол, за произнасяне съгласно указанията в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения