Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2430-МИ
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Доброслав Иванов Иванов – представляващ партия „Национален фронт за спасение на България“, срещу решения № 444-МИ и № 445-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сливен

Постъпила е жалба чрез ОИК – Сливен, по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1059/30.09.2015 г. от Доброслав Иванов Иванов – представляващ партия „Национален фронт за спасение на България“, срещу решение № 444-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сливен, с което е заличена регистрацията на Николай Илиев Ташев – кандидат за кмет на кметство Чинтулово, община Сливен и решение № 444-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сливен, с което е заличена регистрацията му като кандидат за общински съветник в община Сливен.

Към жалбата са приложени: решение № 444-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сливен, за заличаване регистрацията на Николай Илиев Ташев като кандидат за кмет на кметство Чинтулово; решение № 445-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сливен, за заличаване регистрацията на Николай Илиев Ташев и Николай Георгиев Ценков, като кандидати за общински съветници в община Сливен; удостоверение за постоянен адрес изх. № 167/29.09.2015 г. на община Сливен, на Николай Илиев Ташев; копие от личната карта на Николай Илиев Ташев; протокол № 22 от 29.09.2015 г. на ОИК Сливен от проведено заседание; разпечатка от електронната страница на ОИК Сливен с датата и часа на обявяване на решения № 444 и № 445 на ОИК Сливен; пълномощно в полза на Доброслав Иванов Иванов от Валери Симеонов Симеонов – представляващ партията.

Жалбоподателят счита, че решенията на ОИК – Сливен, са незаконосъобразни, тъй като Николай Илиев Ташев отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 от ИК – има постоянен и настоящ адрес в с. Чинтулово, община Сливен, с оглед на което той притежава пасивно избирателно право. За доказване на пасивното избирателно право на кандидата за кмет жалбоподателят представя удостоверение за постоянен адрес, от което е видно, че същия е записан с постоянен адрес в с. Чинтулово от дата 02.04.2015 г. Твърди се още, че Николай Илиев Ташев е вписан в избирателния списък в секция № 202000141 в с.Чинтулово, община Сливен. Прави се искане за да бъде възстановен като кандидат за кмет на кметство Чинтулово и като кандидат за общински съветник в община Сливен.

Жалбата е подадена в срок от лице, имащо правен интерес, поради което същата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

След като се запозна с жалбата и приложените към нея писмени доказателства, както и с посочените решения на ОИК – Сливен, Централната избирателна комисия приема за установено следното:

За да заличи регистрацията на Николай Илиев Ташев като кандидат за кмет на кметство с. Чинтулово, община Сливен, и като кандидат за общински съветник в община Сливен, общинската избирателна комисия е била сезирана с писмо изходящ № МИ-15-1006/28.09.2015 г.на ЦИК за извършена проверка от ГД „ГРАО“, която е препратена от Централната избирателна комисия на ОИК – Сливен, съдържащо информация за кандидатите, които не отговарят на условията на чл. 397, ал. 1 от ИК и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. Видно от същата справка Николай Илиев Ташев има постоянен адрес на територията на Република България, с. Чинтулово, община Сливен, и настоящ адрес извън страната. Съгласно разпоредбата на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, за да е налице пасивно избирателно право, е необходимо кандидатът да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне един от тях да е на територията на населеното място, за кмет на което се кандидатира, към дата 24 април 2015 г. включително, съответно на територията на общината към същата дата.

С оглед изложеното по-горе Централната избирателна комисия счита, че Общинската избирателна комисия – Сливен, е постановила правилно и законосъобразно решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26, чл. 88 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК и писмо вх. № МИ-04-03-144 от 28.09.2015 г. на ГД „ГРАО“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Доброслав Иванов Иванов – представляващ партия „Национален фронт за спасение на България“, срещу решения № 444-МИ и № 445-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сливен, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения