Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 243-НС
София, 16 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Венцислав Атанасов Ангелов, кандидат за народен представител от ПП „Свобода“, срещу решение № 37-НС от 11.06.2021 г. на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба, наименувана възражение, с вх. № НС-10-255 от 14.06.2021 г. от Венцислав Атанасов Ангелов като кандидат за народен представител в листата на ПП „Свобода“, регистриран за Деветнадесети изборен район – Русенски.

С жалбата на Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за народен представител в листата на ПП „Свобода“, се оспорва решение № 37-НС от 11.06.2021 г. на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски, с което е установено извършено нарушение по чл. 183, ал. 3 и ал. 4 ИК относно агитационни материали, поставени на бул. „Липник“, бул. „Цар Освободител“, кръстовище „Олимп“, пред Съдебната палата, както и на други места в гр. Русе, които застрашават живота и здравето на гражданите. С писмо на общинската администрация – Русе, е указано на жалбоподателя, че не трябва да бъдат нарушавани изискванията на чл. 183, ал. 3 и ал. 4 ИК, наредбата на Общински съвет – Русе, и заповедта на кмета на община Русе за местата, на които могат да се поставят агитационни материали.

В жалбата се твърди, че решението на РИК – Русе, е незаконосъобразно и немотивирано. Жалбоподателят твърди, че с уведомления по чл. 8 и чл. 11 от Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ) кметът на община Русе е уведомен за предстоящото политическо мероприятие и поставяне на агитационни материали, като точно е посочено мястото на тяхното поставяне и периода – от 11.06.2021 г. до 09.07.2021 г. Също така твърди, че решението е немотивирано и неясно в частта с какво се застрашава здравето на гражданите с поставените винили.

Моли за отмяна на решението като незаконосъобразно. Не прилага доказателства.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като е подадена в законоустановения срок, от лице с правен интерес предвид качеството на кандидат за народен представител на жалбоподателя, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, а по същество я намира за неоснователна по следните съображения:

За да постанови обжалваното решение, РИК – Русе е съобразила, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, тъй като посочените материали са в нарушение на изискванията на Изборния кодекс, както и на разпоредбите на Наредба № 4 на Общински съвет – Русе, за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви. Агитационните материали са поставени на нерегламентирани места, които не са посочени в Заповед № РД-01-1454/02.06.2021 г. на кмета на община Русе, и могат да застрашат живота и здравето на гражданите.

Централната избирателна комисия счита, че изводите на РИК – Русе, са правилни и законосъобразни. Съставът на чл. 183, ал. 3 ИК е осъществен, тъй като материалите са поставени на места извън определените в Заповед № РД-01-1454/02.06.2021 г. на кмета на община Русе, на които могат да се поставят агитационни материали. В решението на РИК – Русе, е установено, че поставените агитационни материали възпрепятстват възможността на гражданите да наблюдават уличното платно при пресичане и с това могат да създадат предпоставки за пътнотранспортни произшествия, с които да се застраши животът и здравето на гражданите.

В съответствие с гореизложените съображения Централната избирателна комисия смята, че решение № 37-НС от 11.06.2021 г. на РИК – Русе, е правилно и законосъобразно.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Венцислав Атанасов Ангелов като кандидат за народен представител в листата на ПП „Свобода“, регистриран за Деветнадесети избирателен район – Русенски, срещу решение № 37-НС от 11.06.2021 г. на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе, чрез РИК – Русе, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения