Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2429-НС
София, 16 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Тодор Христов Ташев – кандидат за народен представител в листата на КП „СДС“, регистриран за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с решение № 40 от 06.04.2013 г. на РИК – Хасково

Постъпила е жалба с вх. № 864-НС от 15.04.2013 г. от Тодор Христов Ташев - кандидат за народен представител в листата на КП „СДС", регистриран за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с решение № 40 от 06.04.2013 г. на РИК - Хасково, срещу решение № 44 от 09.04.2013 г. на РИК - Хасково, с което е оставен без разглеждане подаденият от жалбоподателя отказ с вх. № 29 от 08.04.2013 г. на РИК за участие в изборите като кандидат за народен представител в листата на КП „СДС". Жалбоподателят намира оспорваното решение за незаконосъобразно, моли за неговата отмяна, както и за указания към РИК за уважаване на неговата молба за отказ. Същият пространно излага твърденията, че не е бил заявил съгласието си да бъде издигнат като кандидат за народен представител още към момента на подаване на документи за регистрация на листата, а е попълнил такива с оглед на отстраняване на нередовности в документите за регистрация на кандидатската листа на КП „СДС" по повод на дадените указания от страна на РИК - Хасково по реда на чл. 111, ал. 1 от ИК.
С атакуваното решение РИК - Хасково е намерил, че искането за отказ от участие на жалбоподателя в изборите следва да бъде оставено без разглеждане по същество, тъй като в Изборния кодекс не са разписани процедурни правила, по които да се извършват такива правни действия.
Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия - Хасково, а разгледана по същество за основателна.
В действителност в Изборният кодекс не е предвидено производство по заличаване и замяна на кандидат за народен представител в съответната листа извън хипотезите на ал. 4 и 5 на чл. 111 от ИК. Това обстоятелство обаче не предполага недопустимост на подадените искания от страна на регистрираните кандидати за народни представители до съответните районни избирателни комисии да бъдат заличени от кандидатските листи. Налице е правен интерес от такова искане, тъй като и правно нерегулиран, фактът на оттегленото съгласие за участие в кандидатската листа не е правно ирелевантен. Приемането на обратното би означавало, че е налице задължение за участие в изборите, какъвто извод би противоречал на същността и характеристиките на пасивното избирателно право, както и на свободата на убежденията на гражданите, гарантирани с действащата Конституция. Такова е и разбирането, изразено от Конституционния съд на Република България с решение № 1 от 1994 г., постановено по конституционно дело № 22 от 1993 г.
С оглед на горното оспорваното решение се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а преписката да бъде върната на РИК - Хасково с указание за произнасяне по същество.
Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3 във връзка чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 44 от 09.04.2013 г. на РИК - Хасково.
ВРЪЩА преписката на РИК - Хасково, за произнасяне по същество на искането съгласно указанията в мотивите на решението.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения