Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2428-МИ/НР
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Тошко Симеонов Стоев – представляващ местна коалиция „Обединение за нашата община“ (Реформаторски блок, ВМРО – Българско национално движение), срещу решение № МИ-229 от 27.09.2015 г. на ОИК – Карлово

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1005/30.09.2015 г. от Тошко Симеонов Стоев – представляващ местна коалиция „Обединение за нашата община“ (Реформаторски блок, ВМРО – Българско национално движение), срещу решение № МИ-228 от 27.09.2015 г. на ОИК – Карлово. Жалбоподателят счита обжалваното решение за незаконосъобразно и моли да бъде отменено като такова. С решение № МИ-229 от 27.09.2015 г. ОИК – Карлово, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 34 от ИК е установила нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК от страна на МК „Обединение за нашата община“ (Реформаторски блок, ВМРО – БНД), тъй като върху малка информационна брошура – трипластова, с размер 10/21 см, липсвала информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, което да съставлява 10 на сто от лицевата й част и е указала на кмета на община Карлово да изземе агитационните материали, разпространявани в нарушение на чл. 186 от ИК.

Жалбоподателят счита, че цитираната разпоредба на чл. 186, ал. 1 от ИК не съдържа регламент относно начина на разпространение на агитационни материали, а се отнася до задълженията на кмета на общината да изземва или премахва такива, поставени или разпространени в нарушение на ИК. Не се оспорва фактът, че брошурата представлява агитационен материал на кандидат за кмет на община Карлово Емил Кабаиванов, издигнат (регистриран) от МК „Обединение за нашата община“ (Реформаторски блок, ВМРО – Българско национално движение), тъй като същата съдържа призив за подкрепа на кандидата с № 16 – номерът, изтеглен от ОИК – Карлово, с който кандидатът ще се обозначи в бюлетината, както и снимки на 33-та кандидати за общински съветници на коалицията. Жалбоподателят счита, че чл. 88 от ИК не предвижда процедура за „служебно сезиране“ или самосезиране на ОИК по въпроси, свързани с разпространение на агитационни материали, и че ОИК следва да се произнася само по жалба, с която е сезирана, а такава според жалбоподателя не е била налице към момента на заседанието на ОИК. Счита също така, че ОИК следвало да събере повече данни за вида и съдържанието на посочените агитационни материали, за да направи правилен и обоснован извод относно факта за тиражиран вариант на агитационен материал с липсата на законоустановен текст или се касае за технически пропуск в единични екземпляри, какъвто според жалбоподателя е обсъжданият екземпляр от агитационен материал. Неизвършването на такава проверка относно наличието и броя на такива агитационни материали от страна на ОИК е довело до постановяването на необосновано и немотивирано решение.

Към жалбата е приложена цялата преписка, съдържаща протокол от заседание на 27.09.2015 г. на ОИК – Карлово, решение от заседание на представителите на политическите партии и коалиции в община Карлово за образуване на местна коалиция относно представителната власт на жалбоподателя; малка информационна брошура на кандидата за кмет на община Карлово Емил Кабаиванов.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата намира същата за процесуално допустима, подадена от оправомощено лице, но разгледана по същество за неоснователна, поради следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от ИК всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. Видно от приложената към преписката малка информационна брошура на кандидата за кмет на община Карлово Емил Кабаиванов същата не съдържа този задължителен реквизит, предвиден в горецитираната разпоредба на Изборния кодекс. Правно-ирелевантен е фактът как е била сезирана общинската избирателна комисия – дали с нарочна жалба, или същата се е самосезирала. Достатъчен е фактът за констатирано нарушение на разпоредба на Изборния кодекс, отнасяща се до задължителните реквизити, които следва да съдържа всеки агитационен материал.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл.57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Тошко Симеонов Стоев – представляващ местна коалиция „Обединение за нашата община“ (Реформаторски блок, ВМРО – Българско национално движение), срещу решение № МИ-229 от 27.09.2015 г. на ОИК – Карлово, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения