Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2428-НС
София, 16 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба Георги Руменов Стоянов, срещу решение № 48 от 10.04.2013 г. на РИК – Шумен, с което е отказано заличаването му от кандидатската листа на ПП „Национално патриотично обединение“ в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е по електронната поща жалба с вх. № 837-НС от 12.04.2013 г. от Георги Руменов Стоянов срещу решение № 48 от 10.04.2013 г. на РИК - Шумен, с което е отказано заличаването му от кандидатската листа на ПП „Национално патриотично обединение" в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Жалбоподателят твърди, че след регистрацията му като кандидат за народен представител в листата на ПП „Национално патриотично обединение" е подал молба в РИК - Шумен за заличаване на тази регистрация и е оттеглил дадено съгласие да бъде кандидат за народен представител. Районната избирателна комисия - Шумен разгледала молбата и поради липса на изискуемото мнозинство на основание чл. 20, ал. 2 от ИК постановила решение за отхвърлянето й. В жалбата се твърди, че това решение е неправилно и незаконосъобразно, тъй като няма разпоредби в ИК, които да ограничават възможността за оттегляне на даденото съгласие от кандидат за народен представител да бъде регистриран като такъв; участието в изборите е доброволна дейност, функция на конституционно право на всеки български гражданин да избира и да бъде избиран и никой не може да бъде заставян против волята си да участва в целия изборен процес. Моли обжалваното решение да бъда отменено и да бъдат дадени указания на РИК - Шумен за заличаването на регистрацията му като кандидат за народен представител.
Към жалбата са приложени копия на: решение № 48 от 10.04.2013 г. на РИК - Шумен; решение № 14 от 05.04.2013 г. на РИК - Шумен; молба от Георги Руменов Стоянов за заличаването му от кандидатската листа на ПП „Национално патриотично обединение"; предложение за регистрация на кандидати за народни представители от ПП „Национално патриотично обединение"; пълномощно от представляващия партията Жорж Ганчев Ганчев в полза на Стоян Велинов Бончев; протокол от заседание на Политическия съвет на партия „Национално патриотично обединение"; декларации от Георги Руменов Стоянов (приложения 62, 63 и 65 от изборните книжа).
Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес и срещу решение на РИК, което подлежи на обжалване пред ЦИК, поради това е допустима, а разгледана по същество е основателна.
Изборният кодекс съдържа подробна правна уредба на условията и реда за регистрация на кандидатите за народни представители (чл. 106 - чл. 111 от ИК). В кодекса обаче липсва изрична правна уредба на възможността регистриран кандидат за народен представител да поиска заличаване на регистрацията си и така да се откаже от по-нататъшно участие в изборния процес в това качество. Тази правна възможност се извежда от разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ИК, уреждаща правото на едно лице да бъде избирано за народен представител. След като става въпрос за право, а не за задължение, от волята на носителя му зависи дали ще го упражни и, ако го направи, до кой момент ще го упражнява. Затова в ИК няма предвидена законова пречка регистриран кандидат да оттегли съгласието си за участие в изборите, а правната последица от това следва да бъде заличаване на неговата регистрация от РИК. Противното би означавало едно право - правото на българските граждани да бъдат избирани за народни представители, след момента на регистрацията им като кандидати, да се превърне в задължение. Такова тълкуване би противоречало на същността на пасивното избирателно право. В този смисъл са и мотивите на Конституционни съд, изложени в решение № 1 от 8 март 1994 г. по к.д. № 22 от 1993 г. Извършването на заличаване в този случай не поражда правните последици на чл. 111, ал. 4 и ал. 5 от ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 29, ал. 3 във връзка чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 48 от 10.04.2013 г. на РИК - Шумен, с което на основание чл. 20, ал. 2 от ИК е отхвърлена молбата на Георги Руменов Стоянов за заличаването му от кандидатската листа на ПП „Национално патриотично обединение" в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
УКАЗВА на РИК - Шумен да заличи Георги Руменов Стоянов от кандидатската листа на ПП „Национално патриотично обединение" в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения