Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2427-МИ/НР
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Тошко Симеонов Стоев – представляващ местна коалиция „Обединение за нашата община“ (Реформаторски блок, ВМРО – Българско национално движение), срещу решение № МИ-228 от 27.09.2015 г. на ОИК – Карлово

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1005/30.09.2015 г. от Тошко Симеонов Стоев – представляващ местна коалиция „Обединение за нашата община“ (Реформаторски блок, ВМРО – Българско национално движение), срещу решение № МИ-228 от 27.09.2015 г. на ОИК – Карлово. Жалбоподателят счита обжалваното решение за незаконосъобразно и моли да бъде отменено като такова. С решение № МИ-228 от 27.09.2015 г. ОИК – Карлово, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК е установила нарушение на чл. 16, ал. 2 от Наредбата за символите, почетните звания, паметници, други възпоминателни знаци, празници, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на община Карлово и е указала на кмета на община Карлово да изземе агитационни материали, разпространявани в нарушение на чл. 186, ал. 1 от ИК. Жалбоподателят счита, че разпоредбата на чл. 186, ал. 1 от ИК не съдържа регламент относно начина на разпространение на агитационни материали, а се отнася до задълженията на кмета на общината да изземва или премахва такива, поставени или разпространени в нарушение на ИК. Счита също така, че ОИК – Карлово, с обжалваното решение не посочва нарушение на кои правни норми на Изборния кодекс се разпространяват посочените агитационни материали. Счита препратката към Наредбата за символите, почетните звания, паметници, други възпоминателни знаци, празници, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на община Карлово от страна на ОИК – Карлово, за незаконосъобразна, тъй като съгласно § 4 от Заключителните разпоредби от Наредбата изпълнението й като нормативен акт от местно значение се възлага на кмета на община Карлово, кметовете и кметските наместници на селищата от общината и упълномощените от кмета на общината лица.

Следователно от компетентността на кмета на общината е установяването на административни нарушения, свързани с изпълнение на наредбата и налагане на съответните административни наказания. В жалбата не се оспорва, че в за символите, почетните звания, паметници, други възпоминателни знаци, празници, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на община Карлово от Наредбата е въведена забрана за ползването на тиражирани варианти на символите на община Карлово за политически и религиозни послания или по начин, който уронва престижа й, но установяването на нарушения по тази норма, според жалбоподателя, е единствено от компетентността на кмета на община Карлово. Счита, че ОИК – Карлово, е следвало да констатира, че съдържащите се в жалбата на Галин Неделчев Дурев оплаквания не са от нейната компетентност и да изпрати същата на кмета на община Карлово по компетентност. По горния начин, като се е произнесла по жалбата с констатации за нарушение на Наредбата, ОИК – Карлово, е иззела функциите на кмета на общината, поради което решението й се явява незаконосъобразно и като такова следва да се отмени.

Към жалбата е приложена цялата преписка, съдържаща протокол от заседание на 27.09.2015 г. на ОИК – Карлово, решение от заседание на представителите на политическите партии и коалиции в община Карлово за образуване на местна коалиция относно представителната власт на жалбоподателя; малка информационна брошура на кандидата за кмет на община Карлово Емил Кабаиванов.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата намира същата за процесуално допустима, подадена от оправомощено лице и разгледана по същество за основателна, поради следното:

Съгласно чл. 186, ал. 1 от ИК кметът на общината по решение на общинската избирателна комисия премахва или изземва агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на ИК. В конкретния случай, видно от мотивите към обжалваното решение ОИК – Карлово, не е установила нарушение на Изборния кодекс, а е установила нарушение на чл. 16, ал. 2 от Наредбата за символите, почетните звания, паметници, други възпоминателни знаци, празници, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на община Карлово. Установяването на нарушения по наредбата е от компетентността на кмета на община Карлово съгласно § 4 от Заключителните разпоредби и чл. 35 и 36 от същата. Действайки по този начин ОИК – Карлово, е иззела правомощията на кмета на община Карлово по прилагане на Наредбата и се произнесла с обжалваното решение извън своята компетентност. Запознавайки се със съдържанието на жалбата, ОИК – Карлово е трябвало да препрати жалбата на кмета на община Карлово по компетентност.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл.57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № МИ-228 от 27.09.2015 г. на ОИК – Карлово, поради липса на компетентност.

ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Карлово по компетентност.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения