Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2427-НС
София, 16 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от инициативен комитет за издигане кандидатурата на Октай Хасанов Енимехмедов за независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. срещу решение № 75-НС от 12 април 2013 г. на РИК – Бургас, за заличаване на регистрацията на независим кандидат

Постъпила е жалба, заведена в ЦИК с вх. № 845-НС от 14.04.2013 г., от инициативен комитет за издигане кандидатурата на Октай Хасанов Енимехмедов за независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. срещу решение № 75-НС от 12 април 2013 г. на РИК - Бургас, за заличаване на регистрацията на независимия кандидат Октай Хасанов Енимехмедов, като са приложени копие от решението, неразделна част от което представлява протокол от 12.04.2013 г. на ГД „ГРАО" - ТД - Бургас.
В атакуваното решение на РИК - Бургас, е посочено, че същото подлежи на обжалване 24 часа от съобщаването му. Решението е обявено на 12 април 2013 г. в 18,00 ч. и е получено на ръка съобразно отметката от инициативния комитет на 12 април 2013 г.
Жалбата срещу решение № 75-НС от 12.04.2013 г. на РИК - Бургас, е заведена с № 16 от 14.04.2013 г. В нея се навеждат доводи, че същата е подадена в срок и че районната избирателна комисия е постановила решението си в частта, посочваща срока за обжалване, неправилно в противоречие с нормата на чл. 29, ал. 1, т. 9 във връзка с ал. 3 от Изборния кодекс, така както и на т. 36 от Решение № 2338-НС на ЦИК.
Неправилно Районната избирателна комисия - Бургас, е посочила като срок на обжалване 24 часа от съобщаване на решението. Приложим е срокът, посочен в чл. 29, ал. 3 от ИК, касаеща решенията по чл. 29, ал. 1, т. 9 от ИК.
По изложените съображения Централната избирателна комисия приема, че жалбата е подадена в срок, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна.
В жалбата се изразяват съмнения по отношение на извършената проверка от ГД „ГРАО", тъй като жалбоподателите твърдят, че не разполагали с протокола от същата. Отбелязват, че събирането на подписи от лицата от инициативния комитет е извършено при строго съблюдаване на законовите правила, в т.ч. и при снемане на данните за посочения адрес, три имена на избирателя и ЕГН и считат, че е недопустимо подобно разминаване с легитимността на събраните подписи.
Жалбоподателите твърдят, че формалното изброяване на действителните и недействителните подписи на участниците не представлява мотивиране на решението и това, че „това изясняване на закона не е спазено, без да е посочено в кой конкретно законов текст има нарушение, затруднява адресата на акта да разбере каква е действителната воля на издателя на решението, като система от действия, които подготвят крайното произнасяне". В жалбата се изтъкват доводи за процесуални нарушения при постановяване на атакуваното решение, които твърдят, че се получава разминаване между данните, дадени от тях на 9 април 2013 г., и решението на РИК на 12 април 2013 г. в частта относно броя избиратели, участващи в подписката, като в решението е посочено 7892, а действително подадените били 7896. Те считат, че няма необходимата прозрачност при постановяване на решението и молят същото да бъде отменено, като имат доказателствени искания да се запознаят с проверката на ГД „ГРАО" в МРРБ и да бъде допусната експертиза, която след щателна проверка от надлежен орган да отговори на поставените от тях 10 броя задачи.
Производството по регистрация е особено производство, което се извършва в съкратени срокове. Централната избирателна комисия не е органът, който да може да допуска събирането на доказателствата, които се искат от жалбоподателите. Поставените задачи са извън нейните правомощия, с оглед на което искането за събиране на доказателства следва да бъде оставено без уважение.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна. В чл. 109, ал. 1 от ИК е посочено, че за регистрация на независим кандидат за народен представител е необходимо кандидатурата му да е подкрепена от не по-малко от 3 на сто, но не повече от 5000 избиратели с постоянен адрес на територията на района. Видно от приложения към жалбата протокол от 12.04.2013 г. на ГД „ГРАО" - ТД - Бургас, за извършена проверка на списъка на избиратели, подкрепящи издигането кандидатурата на независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители, а именно тази на Октай Хасанов Енимехмедов е посочено, че от заявения брой на избирателите 7892, установените коректни записи са 3916. Ирелевантно на спора е претендираните 4 подписа на избиратели, както се твърди в жалбата. Коректните подписи са далеч по-малко от изискващите се от закона 5000 подписа.
Районната избирателна комисия в атакуваното решение много подробно е посочила защо е необходимо да бъдат лицата, подкрепящи кандидатурата, да са 5000, като посочват, че 3 на сто от броя на избирателите е 11 180, но като се има предвид, че законът предвижда не повече от 5000, затова и като изискваща се от закона подкрепа на избиратели се приема да бъдат 5000. Тъй като с решение № 60-НС от 9 април 2013 г. на РИК - Бургас, е извършена регистрация на Октай Хасанов Енимехмедов като независим кандидат за народен представител при условията на неприключила процедура, то след извършената проверка и установяване липсата на изискващия се брой избиратели, подкрепящи кандидатурата на независимия кандидат, районната избирателна комисия правилно е постановила решение, с което е анулирала регистрацията на Октай Хасанов Енимехмедов като независим кандидат за народен представител.
Водима от горното и на основание чл.26, ал. 1, т. 8, чл. 29, ал. 3 и чл. 109, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Октай Хасанов Енимехмедов за независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. срещу решение № 75-НС от 12 април 2013 г. на РИК - Бургас, за заличаване на регистрацията на независим кандидат.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения