Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2425-МИ
София, 30 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Енко Георгиев Найденов – представляващ местна коалиция „БСП – АБВ, ПП „Клуб Екогласност“, срещу решение № 218-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК – Асеновград

Постъпила е жалба чрез ОИК – Асеновград, по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1046/30.09.2015 г. от Енко Георгиев Найденов – представляващ местна коалиция „БСП – АБВ, ПП „Клуб Екогласност“, срещу решение № 218-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК – Асеновград, с които е заличена регистрацията на Антоанета Запрянова Паунова-Фонди – кандидат за кмет на кметство с. Козаново, община Асеновград, предложена от местната коалиция.

Към жалбата са приложени: решение № 218-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК – Асеновград; извлечение от банковата сметка на Антоанета Запрянова Паунова-Фонди в ЦКБ, клон Асеновград; свидетелство за съдимост – рег. № 3419/31.08.2015 г., издадено от Районен съд – Асеновград, на Антоанета Запрянова Паунова-Фонди; удостоверение № 12 от 10.02.2014 г. за въвеждане в експлоатация на строеж V категория, издадено от община Асеновград, на името на Антоанета Запрянова Паунова-Фонди.

Жалбоподателят счита, че решението на ОИК – Асеновград, е незаконосъобразно, тъй като Антоанета Запрянова Паунова-Фонди отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 от ИК – има постоянен и настоящ адрес в с. Козаново, община Асеновград, с оглед на което същата притежава пасивно избирателно право. За обосноваване на пасивното избирателно право на кандидата за кмет Антоанета Запрянова Паунова-Фонди жалбоподателят представя свидетелство за съдимост, от което е видно, че същата е записана с постоянен и настоящ адрес в с. Козаново, както и приложеното към жалбата извлечение от банковата сметка и удостоверение от община Асеновград за въвеждане в експлоатация на строеж V категория, издадено на името на Антоанета Запрянова Паунова-Фонди.

В жалбата се твърди и че ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ не е направило задължителна първа проверка на кандидата, предложен от местната коалиция, което е довело до невъзможността същата да бъде заменена с друг кандидат. С жалбата се иска да бъдат допуснати трима свидетели при режим на довеждане, които да установят обстоятелството, че Антоанета Запрянова Паунова-Фонди е живяла най-малко шест месеца преди изборния ден в с. Козаново, община Асеновград, както и да се извърши служебна справка от Министерството на вътрешните работи, ГД „Гранична полиция“, относно момента, в който Антоанета Запрянова Паунова-Фонди е напуснала или е пристигнала в Република България за времето от 2003 г. до настоящия момент.

Жалбата е подадена в срок от лице, имащо правен интерес, поради което същата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

След като се запозна с жалбата и приложените към нея писмени доказателства, както и с решение № 218-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК – Асеновград, Централната избирателна комисия приема за установено следното:

За да заличи регистрацията на Антоанета Запрянова Паунова-Фонди като кандидат за кмет на кметство с. Козаново, община Асеновград, общинската избирателна комисия е била сезирана с писмо изходящ № МИ-15-1006/28.09.2015 г.на ЦИК за извършена проверка от ГД „ГРАО“, която е препратена от Централната избирателна комисия на ОИК – Асеновград, ведно с указание за заличаване на кандидатите, които не отговарят на условията на чл. 397, ал. 1 от ИК и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. Видно от същата справка Антоанета Запрянова Паунова-Фонди има постоянен адрес на територията на Република България, с. Козаново, община Асеновград, и настоящ адрес извън страната. Съгласно разпоредбата на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, за да е налице пасивно избирателно право, е необходимо кандидатът да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне един от тях да е на територията на населеното място, за кмет на което се кандидатира, към дата 24 април 2015 г. включително. Установяването на фактическо живеене в населеното място с оглед императивната разпоредба на закона не дава основание кандидатът да има пасивно избирателно право. Недопустимо е установяването на обстоятелства, за които има официален документ, издаден от ГД „ГРАО“ в МРРБ. В тази връзка недопустимо е и производството по обжалване на решението на ОИК да бъде допуснато изслушването на свидетели. Същото се отнася и до представените писмени доказателства от жалбоподателя.

С оглед изложеното по-горе Централната избирателна комисия счита, че Общинската избирателна комисия – Асеновград, е постановила правилно и законосъобразно решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26, чл. 88 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК и писмо вх. № МИ-04-03-144 от 28.09.2015 г. на ГД „ГРАО“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Енко Георгиев Найденов – представляващ местна коалиция „БСП – АБВ, ПП „Клуб Екогласност“, срещу решение № 218-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК – Асеновград, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения