Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2423-МИ/НР
София, 30.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Ралица Тодорова Ангелова, представител на политическа партия „ГЕРБ“ за нарушение на забраната по чл. 183 ал. 2 и ал. 4 от ИК.

 

Постъпила е жалба от Ралица Тодорова Ангелова, преупълномощен представител на политическа партия „ГЕРБ“, за нарушение на забраната по чл. 183 ал. 2 и ал. 4 от ИК чрез ОИК – Каспичан на електронната поща на Централната избирателна комисия и заведена с вх. № МИ-15-1015/29.09.2015 г.. Към нея са приложени: решение № 81-МИ/НР от 28.09.2015г. на ОИК Каспичан, пълномощни в полза на Любомир Димитров Христов и Ралица Тодорова Ангелова, снимков материал – 3 стр. от сайта http://novoutre.org/.

В жалбата се съдържат оплаквания, че в интернет - сайта http://novoutre.org/, се разпространяват агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 ИК. Посочва се, че в Раздел „Наследството на Милена Недева“ на сайта са посочени неистини, уронващи честта и достойнството на кандидата за кмет на община Каспичан от ПП „ГЕРБ“ – Милена Недева, както и че не е спазено законовото изискване всеки агитационен материал да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Направено е искане за санкциониране на собствениците на сайта при установяване нарушаването на реда за провеждане на предизборната кампания.

Жалбата е подадена лице с правен интерес, надлежно легитимирало представителната си власт. Същата е допустима, разгледана по същество – неоснователна.

Жалбата е постъпила в ОИК Каспичан и е по повод разпространение на агитационни материали чрез интернет сайт в нарушение на изборното законодателство. Тези агитационни материали се разпространяват на територията на повече от един изборен район и съгласно чл. 186, ал. 2 от ИК компетентен да разгледа жалбата е ЦИК. В този смисъл е решение № 81-МИ/НР от 28.09.2015г. на ОИК Каспичан, която комплектува жалбата и изпраща преписката в ЦИК.

Централната избирателна комисия извърши проверка на интернет сайта http://novoutre.org/ и установи, че няма раздел „Наследството на Милена Недева“, а има раздел „Наследството на мандат 2011 - 2015“, както и че тук не се съдържа информация, уронваща честта и достойнството на кандидата за кмет на община Каспичан от ПП „ГЕРБ“ – Милена Недева. Публикуваната информация е най-вече с аналитичен характер и не съдържа агитационни материали по смисъла на чл. 183 ИК. Видно е също така, че е спазено законовото изискване агитационен материал да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

С оглед на съдържанието на информацията, публикувана на интернет сайта http://novoutre.org/ ЦИК приема, че не е налице нарушение на забраната по чл. 183 ал. 2 и ал. 4 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 200, ал. 1 и 2, т. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Ралица Тодорова Ангелова, преупълномощен представител на политическа партия „ГЕРБ“ за нарушение на забраната по чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от ИК, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1837-МИ / 14.07.2020

    относно: съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

  • № 1836-МИ / 14.07.2020

    относно: налагане на административно наказание на „Институт за стратегии и анализи“ ЕООД, собственик на електронното издание на сайта Epicenter.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1835-МИ / 14.07.2020

    относно: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите от ЦИК в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и частични избори за кметове

  • всички решения