Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2422-МИ
София, 30 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Валентина Стойчева Бонева, упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 145 от 24.09.2015 г. на ОИК – Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-238 от 28.09.2015 г. от Валентина Стойчева Бонева, упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 145 от 24.09.2015 г. на ОИК – Стара Загора, с което са назначени секционните избирателни комисии в община Стара Загора и са утвърдени списъци на резервните членове.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие на посочените в Изборния кодекс правни норми. Прави се искане Централната избирателна комисия да отмени обжалваното решение и вместо него постанови ново такова, съгласно което да направи промени в състава и ръководствата на СИК на територията на община Стара Загора, както следва:

 1. СИК № 153 – с. Хан Аспарухово: „БСП лява България“ – единият член да стане секретар; ДПС – от секретар да стане член, като съответно за спазване на методиката СИК № 163 – с. Люляк: „БСП лява България“ – от секретар да стане член; ДПС – от член да стане секретар;
 2. СИК № 154 – с. Бенковски: „БСП лява България“ – от двама членове да стане един член; ББЦ – от 0 членове да стане един член, като съответно за спазване на методиката СИК № 202 – с. Яворово: „БСП лява България“ – от един член да станат двама членове; ББЦ – от 1 член да станат 0 членове;
 3. СИК № 157 – с. Дълбоки: „БСП лява България“ – от двама членове да стане един зам.-председател и един член, като съответно за спазване на методиката СИК № 168 – с. Ново село: „БСП лява България“ – от председател да стане член; ДПС – от член да стане председател;
 4. СИК № 172 – с. Сулица: „БСП лява България“ – от двама членове да стане един член; АБВ – от зам.-председател и 0 членове да стане зам.-председател и един член, като съответно за спазване на методиката СИК № 195 – с. Загоре: „БСП лява България“ – от един член да станат двама членове; АБВ – т секретар и един член да стане секретар;
 5. СИК № 175 – с. Кирилово: „БСП лява България“ – от член да стане секретар; ББЦ – от секретар да стане член, като съответно за спазване на методиката СИК № 176 – с. Пъстрово: „БСП лява България“ – от председател да стане член; ББЦ – от член да стане председател;
 6. СИК № 184 – с. Християново: „БСП лява България“ – от член да стане зам.-председател; ДПС – от зам.-председател са стане член, като съответно за спазване на методиката СИК № 186 – с. Борово: „БСП лява България“ – от председател да стане член; ДПС – от член да стане председател;
 7. СИК № 189 – с. Воденичарово: „БСП лява България“ – от председател да стане член; ДПС – от член да стане председател, като съответно за спазване на методиката СИК № 190 – с. Самуилово: „БСП лява България“ - от член да стане зам.-председател; ДПС – от зам.-председател да стане член;
 8. СИК № 198 – с. Малко Кадиево: „БСП лява България“ – от 1 зам.-председател и 1 член да стане 1 зам.-председател; ПФ – от 0 членове да стане 1 член, като съответно за спазване на методиката СИК № 102 – гр. Стара Загора: „БСП лява България“ – от 1 член да стане 2 членове; ПФ – от 1 член да стане 0 членове;
 9. СИК № 187 – с. Козаревец: „БСП лява България“ – от 2 членове да стане 1 член; ББЦ – от 1 член да стане 2 членове, като съответно за спазване на методиката СИК № 92 – гр. Стара Загора: „БСП лява България“ – от 1 член да стане 2 членове; ББЦ – от 1 член да стане 0 членове;
 10. СИК № 192 – с. Памукчии: „БСП лява България“ – от 2 членове да стане 1 член; РБ – от 0 членове да стане 1 член, като съответно за спазване на методиката; СИК № 100 – гр. Стара Загора: „БСП лява България“ – от 1 член да стане 2 членове; РБ – от 1 член да стане 0 членове;
 11. СИК № 193 – с. Петрово: „БСП лява България“ – от 2 членове да стане 1 член; ББЦ – от 1 зам.-председател да стане 1 зам.-председател и 1 член, като съответно за спазване на методиката СИК № 97 – гр. Стара Загора: „БСП лява България“ – от 1 член да стане 2 членове; ББЦ – от 1 член да стане 0 членове;
 12. СИК № 201 – с. Калитиново: „БСП лява България“ – от 2 членове да стане 1 член; АБВ – от 0 членове да стане 1 член, като съответно за спазване на методиката; СИК № 104 – гр. Стара Загора: „БСП лява България“ – от 1 член да стане 2 членове; АБВ – от 1 член да стане 0 членове.

На Централната избирателна комисия бе предложен следния проект за решение:

„Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в срок и от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Общинската избирателна комисия – Стара Загора, а разгледана по същество за неоснователна.

В ОИК – Стара Загора, е постъпило писмо от кмета на община Стара Загора, с приложен протокол от проведените консултации, ведно с всички изискуеми документи.

Видно от съдържанието на приложения протокол от проведените консултации между представителите на политическите партии и коалиции е, че не е постигнато съгласие за назначаване на членовете на СИК на територията на община Стара Загора. Същият е подписан с „особено мнение“ и към него е приложено възражение от името на коалиция „БСП лява България“.

Общинската избирателна комисия – Стара Загора, е назначила секционните избирателни комисии на територията на община Стара Загора съгласно предложението на кмета на община Стара Загора, изготвено в резултат на направените предложения от участващите в консултациите партии и коалиции. За да постанови горното решение, ОИК е приела, че е спазена методиката, приета с Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

На територията на община Стара Загора има 208 секционни избирателни комисии, от които 158 секции с по 9 членове, и 50 секции с по 7 членове, или общо 1772 членове на СИК.

Съгласно методиката, приета с Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК, разпределението на членовете на СИК между парламентарно представените партии и коалиции е, както следва:

- ПП „ГЕРБ“                                                 - общо 626 членове;

- коалиция „БСП лява България“              - общо 294 членове

- партия „ДПС“                                            - общо 271 членове;

- коалиция „Реформаторски блок“             - общо 173 членове;

- коалиция „ПФ – НФСБ и ВМРО“               - общо 136 членове;

- партия „България без цензура“               - общо 106 членове;

- партия „Атака“                                           - общо 83 членове;

- коалиция „АБВ“                                         - общо 83 членове.

 Общинската избирателна комисия е съобразила факта, че коалиция „БСП лява България“ е получила съгласно методиката и решението на ЦИК 107 ръководни места в СИК и 187 членове, или общо 294 членове.

Изготвеното от кмета на общината предложение при проведените консултации между партиите и коалициите, макар и приключили при непостигнато съгласие, отразява възможно в най-близка степен предложенията на участниците.

Централната избирателна комисия приема, че законодателят е предоставил изцяло в оперативна самостоятелност на ОИК преценката какъв подход да възприеме при назначаване на съставите и ръководствата на СИК, спазвайки императивните норми на чл. 92, ал. 3, ал. 6 и сл. от ИК. Именно в тази си преценка правилно ОИК е възприела предложението на кмета на общината, тъй като в него се съдържат в най-пълна степен предложенията на партиите и коалициите. Също така следва да се отбележи, че практически е невъзможно при непостигнато съгласие ОИК точно и пълно да се съобрази с направените предложения от всички участници в консултациите, поради което и Централната избирателна комисия не следва да се съобрази с исканите промени за съставите на ОИК, направени от жалбоподателя.

Централната избирателна комисия намира, че Общинската избирателна комисия – Стара Загора, съобразявайки се с предложенията на партиите и коалициите на проведените консултации при кмета на община Стара Загора, правилно и законосъобразно на основание чл. 85, ал. 4, чл. 87, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 91, ал. 12 от ИК е назначила секционните избирателни комисии на територията на община Стара Загора и е утвърдила списъка на резервните членове.“

При обсъждането на предложения проект на решение бе изразено несъгласие с изложените в него мотиви. Част от членовете на ЦИК считат, че следва да се уважи жалбата на „БСП лява България“ като основателна и да се постанови решение, с което да направят промени в състава и ръководствата на СИК в община Стара Загора, съгласно изложеното в жалбата.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба на Валентина Стойчева Бонева, упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 145 от 24.09.2015 г. на ОИК – Стара Загора. От присъстващите в залата 20 членове на комисия за проекта гласуваха 12 членове – Е. Христов, М. Златарева, Вл. Пенев, Ив. Грозева, Цв. Томов, Ив. Ивков, Й. Ганчева, М. Бойкинова, Г. Баханов, Р. Цачев, М. Сюлейман, М. Мусорлиева, против проекта на решение гласуваха 8 – Т. Цанева, Р. Сидерова, Ал. Андреев, Р. Матева, К. Нейкова, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова и Ивилина Алексиева, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения