Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2421-МИ
София, 30 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Спас Атанасов Колев, регистриран като независим кандидат за кмет на кметство в с. Рогош, против решение № 168-МИ от 24.09.2015 г. на ОИК – Марица, за заличаване на регистрацията му

Производството е по чл. 417, ал. 3 във връзка с чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия – Марица, от Спас Атанасов Колев, регистриран като независим кандидат за кмет на кметство в с. Рогош с решение № 159-МИ от 22.09.2015 г., против решение №168-МИ от 24.09.2015 г. на ОИК – Марица, за заличаване на регистрацията му.

Жалбата е постъпила и заведена в ОИК – Марица, с вх. № 109 от 28.09.2015г ., а в ЦИК с вх. № МИ-11-62 от 29.09.2015 г.

В жалбата се прави оплакване за незаконосъобразност на обжалваното решение. Твърди се, че при предаване на списъка с избиратели по чл. 416, ал. 1, т. 3 от ИК бил разместен редът на имената и ЕГН, че се касае за технически проблем при пренасянето на имената от хартиения носител на електронния. Оспорват се резултатите от проверката, извършена от ТЗ „ГРАО“ – Пловдив. Обективира се искане за отмяна на оспорваното решение, с което се заличава регистрацията на жалбоподателя.

Преписката е окомплектована от ОИК и изпратена на ЦИК по електронната поща.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от правно легитимирано лице, което има правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима, а разгледана по същество – неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна и прецени всички, приложени към административната преписка документи поотделно и в тяхната съвкупност, намира случая за изяснен от фактическа страна.

Със свое решение № 159-МИ от 22.09.2015 г. ОИК – Марица, е регистрирала кандидата при условията на неприключила проверка. Видно от извършената проверка, обективирана в протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ от 23.09.2015 г. са установени 59 некоректни записи поради различни причини и 441 коректни записи, които не са достатъчни за регистрацията на кандидата.

Цитираният протокол на ГД „ГРАО“ от извършената проверка е официален документ и се ползва с доказателствена сила за удостоверените в него обстоятелства.

Няма данни по преписката нито жалбоподателят, нито приемащите документите за регистрация да са констатирали или да са направили възражение или забележка за наличие на различие в процесния списък между хартиения носител и електронния му вид.

Задължение на подаващия документите за регистрация е да осигури списъка на електронен носител, върху който е извършена проверката, да е идентичен с този, представен на хартиен носител.

Отделно от това, Централната избирателна комисия споделя и основанията, залегнали в мотивната част на обжалваното решение, на които също се позовава. Обратното, доводите, изтъкнати в жалбата, са неоснователни и недоказани.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл.58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Спас Атанасов Колев срещу решение № 168-МИ от 24.09.2015 г. на ОИК – Марица, за заличаване на регистрацията му като кандидат за кмет на кметство с. Рогош.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения