Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2420-НС
София, 11 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Валери Николов Брънзелов, общински председател на БСП – Елин Пелин и упълномощен представител на КП „Коалиция за България“, против т. 2 на решение № 50 от 08.04.2013 г. на Районна избирателна комисия № 26 – Софийска област

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № 727-НС от 10.04.2013 г., от Валери Николов Брънзелов, общински председател на БСП - Елин Пелин и упълномощен представител на КП „Коалиция за България", против решение № 50 от 08.04.2013 г. на Районна избирателна комисия № 26 - Софийска област, в частта по т. 2 от решението, която РИК допуска поправка на техническа грешка на решение № 13-НС от 02.04.2013 г. за община Елин Пелин, като определя 49 места в ръководствата на СИК (председател, заместник-председател и секретар) за ПП „ГЕРБ", а местата в ръководството на СИК за КП „Коалиция за България" вместо 20 стават 19.
В жалбата се отправя искане за отмяна на т. 2 т решение № 50 от 08.04.2013 г., като жалбоподателят счита решението в частта му за недопустимо, незаконосъобразно и неправилно по съображения, че атакуваното решение по съществото си не представлява поправка на техническа грешка, а ново разпределение на местата в ръководството на СИК на територията на община Елин Пелин. Същият твърди и недопустимост на решението по съображения, че към дата 8 април 2013 г., когато РИК № 26 - Софийска област, е приел обжалваното решение относно поправка на техническа грешка в решение № 13-НС от 02.04.2013 г., поправеното решение вече е влязло в сила, респ. влезли са в сила определените от РИК квоти за ръководни места на политическите партии и коалиции от партии в СИК.
Към преписката са представени и приобщени: пълномощно изх. № 221 от 19.03.2013 г. от Сергей Дмитриевич Станишев в полза на Валери Николов Брънзелов; Решение № 50 от 08.04.2013 г., Решение № 13-НС от 02.04.2013 г. и Протокол от проведено заседание на 08.04.2013 г. на РИК - Софийска област.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима, подадена при наличие на правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт и в предписания от закона срок, а разгледана по същество и за основателна по следните съображения.
От приобщените към преписката писмени доказателства се установява, че с Решение № 50 от 08.04.2013 г., в частта му по т. 2 е направено изменение на т. 2 от Решение № 13-НС от 02.04.2013 г. в посочения от жалбоподателя смисъл, както и че изменението е извършено след влизане в сила на Решение № 13-НС от 02.04.2013 г. на РИК - Софийска област. От така взетото и оспорено решение и от протокола от проведеното заседание на РИК на 08.04.20113 г. не се сочи и не се установява основание за възобновяване на производството по издаване на решението, респ. основание за изменение на влязлото в сила решение.
С оглед на горното жалбата следва да бъде уважена, а оспореното решение на РИК - да бъде отменено в оспорената му част като незаконосъобразно, поради което на основание чл. 29, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 50 от 08.04.2013 г. на Районна избирателна комисия № 26 - Софийска област, в частта по т. 2 от решението, с която е допусната поправка на техническа грешка в решение № 13-НС от 02.04.2013 г. на Районна избирателна комисия № 26 - Софийска област за община Елин Пелин, като са определени 49 места в ръководствата на СИК (председател, заместник-председател и секретар) за ПП „ГЕРБ", а местата в ръководството на СИК за КП „Коалиция за България" вместо 20 са определени на 19.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения