Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 242-НС
София, 16 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Мустафа Карадайъ – председател и представляващ партия „Движение за права и свободи“, чрез упълномощения представител Салих Рамадан Аршински, срещу Решение № 62-22 46 НС от 10.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Смолян

В Централната избирателна комисия чрез Районна избирателна комисия – Смолян, е постъпила жалба с вх. № НС-11-101\2 от 14.06.2021 г. от Мустафа Карадайъ – председател и представляващ партия „Движение за права и свободи“, чрез упълномощения представител си Салих Рамадан Аршински, срещу Решение № 62-22 46 НС от 10.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Смолян.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с Решение № 125-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК.

Жалбоподателят счита, че РИК – Смолян, неправилно е разпределила ръководните места в секции от номер 1 до номер 10 в община Мадан. Адресите на секциите са изцяло в гр. Мадан. В тези секции на партия „Движение за права и свободи“ е определено само едно председателско място в секция № 10. Жалбоподателят счита също така, че не е правилно партия с определена квота от полагащи ѝ се 13 ръководни позиции да бъде изолирана и пренебрегната за 9 поредни секции в едно населено място по отношение на председателската позиция и че направеното от РИК – Смолян, разпределение граничи с дискриминация и умишлено субективно отношение към партия „Движение за права и свободи“.

Също така излага позиции, че не са съобразени правилно фактите и обстоятелствата в приложената към документите обяснителна записка на секретаря на община Мадан, който е водил консултациите за съставите на СИК.

В жалбата се отбелязва, че действията на РИК – Смолян са в противоречие с Решение № 125-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК, касаещо провеждането на жребий при попълване съставите на СИК. Излага се и твърдение, че има постигнато съгласие между партиите и коалициите на проведените консултации, като отказът на представителя на ПП „Има такъв народ“ да подпише протокола не е съпроводен с мотиви в съответствие с чл. 91, ал. 6 от Изборния кодекс, отбелязвайки, че представените по-късно такива не следва да бъдат зачитани. Жалбоподателят смята, че от представените мотиви става ясно, че отказът е резултат от незапълнената полагаща се квота за ръководна позиция на ПП „Има такъв народ“, която квота е имало възможност да се попълни, но на консултациите техният представител не е изявил такова желание относно последните три секции с № 221600033, № 221600034 и № 221600035. Според жалбоподателя липсата на волеизявление по време на консултациите и на своевременно изложени мотиви към протокола прави отказа не основателен и незаконосъобразен.

В заключение, жалбоподателят отправя искане да се назначи състав на секционните избирателни комисии в община Мадан съобразно представеното предложение от кмета на общината в РИК – Смолян, алтернативно да се приложи Решение № 125-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК и алтернативно да бъдат определени председателски места и за партия „Движение за права и свободи“ в последователните секции с № 2 до 9 в община Мадан, като бъде направено разместване.

Производството е по чл. 73, ал. 1 ИК.

Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и със съответното мнозинство.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички документи и обстоятелства по административната преписка, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Смолян, а по същество – за неоснователна.

Видно от представените документи по преписката, свързана с жалбата, квотите за разпределение на членовете на СИК, определени с Решение № 15-22 46НС/28.05.2021г. на РИК – Смолян, са съобразени с Решение № 124-НС/26.05.2021г. на ЦИК. Съгласно методическите указания към решението са предвидени 13 ръководни позиции за политическа партия „ДПС“, като те включват всички ръководни позиции, а не само председателски места, като при служебното разпределение на членовете на СИК в община Мадан от номер № 1 до № 10 са отредени 3 ръководни позиции за партия „ДПС“, както следва: СИК 221600001 – секретар; СИК 221600009 – зам.-председател; СИК 221600010 – председател.

Относно твърденията, за противоречие с Решение № 125-НС от 26.05.2021г. на ЦИК следва да се отбележи, че не е провеждана процедура по жребий за попълване съставите на СИК в съответствие с Решение № 125-НС от 26.05.2021г. на ЦИК, тъй като видно от приложените документи партиите и коалициите, участвали на консултациите, са направили предложения за попълване съставите на СИК съгласно полагащата й се квота или повече от това.

Съгласно чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, когато няма постигнато съгласие, РИК назначава членовете на СИК по предложенията на партиите от консултациите. От документацията става ясно, че няма постигнато съгласие, тъй като са налице изложени мотиви във връзка с неподписването на протокола от страна на представителя на ПП „Има такъв народ“. Няма как да се направи извод, че липсата на претенции от страна на представителя на ПП „Има такъв народ“ за ръководни позиции във въпросните секции № 221600033, № 221600034 и № 221600035 означава липса на предложение за състав на тези секции изобщо.

Следва също така да бъде отбелязано, че в обяснителната записка на секретаря на община Мадан се приема, че е налице постигнато съгласие въпреки неподписването на протокола от страна на представителя на ПП „ИТН“

Относно искането да се назначи състав на секционните избирателни комисии в община Мадан съобразно представеното предложение от кмета на общината в РИК – Смолян, алтернативно да се приложи Решение № 125-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК и алтернативно да бъдат определени председателски места и за партия „Движение за права и свободи“ в последователните секции с № 2 до 9 в община Мадан, като бъде направено разместване, следва да се има предвид, че по смисъла на чл. 91 от Изборния кодекс съставите на секционните избирателни комисии се назначават от РИК по направените предложения от партиите и коалициите на консултациите, които се провеждат при кмета на съответната община, а процедурата по теглене на жребий съгласно Решение № 125-НС/26.05.2021г. на ЦИК е допустима само ако предложенията на партиите и коалициите не попълват полагащата им се квота.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 62-22 46НС от 10.06.2021 г. на РИК – Смолян, и отхвърля жалбата на Мустафа Карадайъ – председател и представляващ партия „Движение за права и свободи“, чрез упълномощения представител Салих Рамадан Аршински, срещу Решение № 62-22 46 НС от 10.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Смолян.

ВРЪЩА административната преписка на РИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Смолян, чрез РИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения