Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 242-ЕП
София, 1 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалби от Кристиян Кирилов и Любомир Любенов срещу решение № 45-ЕП от 25.04.2019 г. на Районна избирателна комисия – Велико Търново

В Централната избирателна комисия по електронната поща са постъпили жалби с вх. № ЕП-10-48 и № ЕП-10-49 от 29.04.2019 г. от Кристиян Василев Кирилов, в качеството му на преупълномощен представител на политическа партия „ГЕРБ“, и Любомир Чавдаров Любенов в качеството му на упълномощен представител на коалиция от партии „БСП за България“. Жалбите са срещу решение № 45-ЕП от 25.04.2019 г. на РИК – Велико Търново.

С вх. № ЕП-15-24 от 30.04.2019 г. по електронната поща на ЦИК е постъпила цялата окомплектована административна преписка – 53 документи по опис, изпратена от РИК – Велико Търново.

В жалбите се твърди, че на проведените консултации с всички политически партии и коалиции при кмета на община Свищов е постигнато пълно съгласие за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на общината и всички присъстващи и надлежно упълномощени представители са ги приели без възражения. Твърди се също така, че с приетото от РИК – Велико Търново решение № 45-ЕП се подменя волята на политическите партии и коалиции. Жалбоподателите смятат, че решението е незаконосъобразно, тъй като консултациите и определените на тях състави на СИК отговарят на изискванията на Изборния кодекс и молят за неговата отмяна. Иска се съставите на СИК да бъдат назначени по постигнатото съгласие в резултат на проведените консултации на 16.04.2019 г. и обективирано в протокол и предложение на кмета на община Свищов.

С обжалваното решение РИК – Велико Търново, назначава 55 броя секционни избирателни комисии на територията на община Свищов, като без да се съобрази изцяло с предложението на кмета на община Свищов, заведено под № 68 от 23.04.2019 г. във входящия регистър на РИК – Велико Търново, извършва промени в 34 секционни избирателни комисии със следните номера: № 042800002, № 042800003, № 042800004, № 042800006, № 042800011, № 042800013, № 042800014, № 042800016, № 042800017, № 042800023, № 042800024, № 042800025, № 042800031, № 042800033, № 042800035, № 042800044, № 042800047, № 042800048, № 042800050, № 042800053, № 042800056, № 042800058, № 042800062, № 042800063, № 042800065, № 042800071, № 042800073, № 042800074, № 042800080, № 042800086, № 042800087, № 042800088, № 042800089, № 042800090. Мотивите на РИК - Велико Търново след разглеждане и проверка на документите по предложението на кмета са, че при провеждане на консултациите участниците в тях не са съобразили т. 14 от Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г., Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК и чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс. При това положение РИК – Велико Търново приема, че има нарушение на чл. 92, ал. 6 ИК в предложението за назначаване на членовете на СИК и преразпределя членовете на СИК, предложени от ПП „ВОЛЯ“ равномерно в 34 секционни избирателни комисии с посочените по-горе номера – по един член във всяка СИК. Преди постановяване на обжалваното решение РИК – Велико Търново оставя без разглеждане жалбата на ПП „ВОЛЯ“, в която се иска преразпределение на членовете им в СИК на територията на община Свищов, във връзка с чл. 92, ал.6 ИК. В жалбата се твърди, че са налице закононарушения в предложението на кмета на общината и че секции с № 042800002, № 042800003, № 042800006, № 042800011, № 042800013, № 042800014, № 042800017, № 042800023, № 042800044, № 042800058, № 042800073 не са формирани съобразно изискванията на закона. В посочените секции липсват членове на ПП „ВОЛЯ“, но в предложението на кмета на общината за съставите на СИК в община Свищов, заведено под № 68 от 23.04.2019 г. във входящия регистър на РИК – Велико Търново, изцяло са удовлетворени исканията на ПП „ВОЛЯ“, която изрично е направила предложения в определени секции да има по 2-ма членове, а в други секции не е направила предложения за съставите на СИК, видно и от нейното писмено предложение. Извършеното преразпределяне на предложените от ПП „ВОЛЯ“ членовете на СИК, от РИК – Велико Търново с обжалваното решение № 45-ЕП налага и ново преразпределяне на членовете на СИК от другите политически партии и коалиции.

Производството е по чл. 73, ал. 1 от ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички документи и обстоятелства по административната преписка, намира жалбите за допустими, подадени в законоустановения срок и от легитимирани лица с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Велико Търново, а по същество – за основателни.

Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и предвиденото съгласно чл. 70, ал. 3 ИК мнозинство – повече от 1/2 от членовете й.

Централната избирателна комисия намира, че с оглед постигнатото съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции за съставите на СИК в община Свищов и спазване на императивните разпоредби на ИК по отношение на ръководството чл. 92, ал. 3 ИК – председател, заместник-председател и секретар да не са от една политическа партия или коалиция и никоя партия или коалиция да няма мнозинство в комисията, РИК – Велико Търново е следвало да назначи съставите на СИК по предложението на кмета на община Свищов. Вместо това РИК – Велико Търново служебно пренарежда предложените от ПП „ВОЛЯ“ по 2-ма членове в секция в други секции, като това е наложило и разместване на предложенията на други политически партии и коалиции и по-конкретно КП „БСП за България“ и ПП „ГЕРБ“ – жалбоподателите. За да постанови обжалваното решение, РИК се позовава на разпоредбата на чл. 92, ал. 6, изр. второ от Изборния кодекс, която регламентира право на всяка парламентарно представена партия или коалиция да има „не по-малко от един член от състава на СИК“. Цитираната правна норма обаче не вменява изрично такова задължение. Разпоредбата регламентира най-малката бройка, която се полага на партия или коалиция, но не ограничава при спазване на императивните изисквания на закона и когато имащите право на членове на СИК партии и коалиции не направят предложения или направят предложения за по-малко от полагащите им се членове, останалите партии и коалиции да имат право на повече членове. В конкретният случай се установява, че са спазени императивните изисквания на Изборния кодекс, а подадената жалба от ПП „ВОЛЯ“ с искане за преразпределение, оставена без разглеждане от РИК – Велико Търново, не е основание да се извършва служебно такова, тъй като представители на ПП „ВОЛЯ“ са участвали в консултациите и са подписали протокола без възражения. Нещо повече – техните предложения са били напълно удовлетворени в предложението на кмета на общината до РИК – Велико Търново за съставите на СИК в община Свищов.

Централната избирателна комисия счита, че решение № 45-ЕП от 25.04.2019 г. на РИК – Велико Търново е неправилно и същото следва да бъде отменено, поради на нарушение на чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс. В хипотезата на постигнато съгласие РИК – Велико Търново е следвало да назначи съставите на СИК в община Свищов съгласно предложението на кмета на общината.

Отделно от това, в обжалваното решение липсват конкретни мотиви за извършените промени в цитираните 34 секции. Изложени са бланкетни мотиви за нарушение на разпоредби на ИК и решения на ЦИК.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 45-ЕП от 25.04.2019 г. на РИК – Велико Търново.

ВРЪЩА преписката за ново произнасяне по назначаването на съставите на СИК в община Свищов съгласно указанията в мотивната част на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1961-НС / 27.01.2021

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1960-НС / 27.01.2021

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1959-НС/МИ / 27.01.2021

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Иваново, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения