Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2419-МИ
София, 30 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Гален Симеонов Монев от гр. София

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-153/25.09.2015 г. от Гален Симеонов Монев с искане за налагане на санкции по реда на чл. 495 от ИК на Желю Добромиров Желев, кандидат за кмет на община Хасково и за общински съветник от листата на ПП „АТАКА“, регистриран с решения № 114 и № 115 от 21.09.2015 г. на ОИК – Хасково, и на Цветан Иванов Николов, кандидат за общински съветник в община Хасково (регистриран с решение № 115 от 21.09.2015 г. на ОИК – Хасково). Твърди се, че тези лица като членове съответно на ОИК – Харманли (Решение № 1743-МИ/НР от 02.09.2015 г. на ЦИК) и на ОИК – Минерални бани (Решение № 1744-МИ/НР от 02.09.2015 г. на ЦИК) и кандидати за общински съветници, съответно за кмет, извършват нарушение на чл. 66, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 81 от ИК.

Към жалбата не са приложени писмени доказателства.

Твърдението е неоснователно, забраната на чл. 66, ал. 1, т. 1 от ИК има действие по отношение на изборите, извършвани в същия изборен район – община. Качеството на член на ОИК в друг изборен район, различен от този, в който се е кандидатирало лицето, не съставлява нарушение на цитираната разпоредба, поради което не са налице изискванията на чл. 495 от ИК за налагане на административно наказание – имуществена санкция от 200 до 2000 лв.

С оглед на изложеното и на основание чл. 495 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1 и чл. 81 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Гален Симеонов Монев от гр. София.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения