Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2419-НС
София, 11 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Български земеделски народен съюз“, представлявана от Николай Нанков Ненчев – главен секретар и представляващ ПП „БЗНС“, срещу отказ на РИК – Силистра да приеме документи за регистрация на кандидатската листа на партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е жалба с вх. № 651-НС от 09.04.2013 г. от ПП „Български земеделски народен съюз", представлявана от Николай Нанков Ненчев - главен секретар и представляващ ПП „БЗНС", срещу отказ на РИК - Силистра да приеме документи за регистрация на кандидатската листа на партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Според жалбоподателя сроковете за подаване на документи не се броят в часове, а в дни. В хронограмата на Централната избирателна комисия за изборите за 12 май 2013 г. не е упоменат краен час на работното време. На електронната страница на областния управител на Силистра не е публикувано съобщение за краен час на работното време и различните районни избирателни комисии са определили различно работно време, което според жалбоподателя е объркващо и моли Централната избирателна комисия да постанови решение, с което да укаже на РИК - Силистра да приеме документите на ПП „Български земеделски народен съюз" за регистрация на кандидатски листи и да регистрират предложените от политическата партия кандидати за народни представители в 20-и изборен район Силистра.
Към жалбата са приложени и документите за регистрация на кандидатските листи, които жалбоподателят не е успял да подаде.
Допълнително е изискана административната преписка от РИК - Силистра по жалбата, постъпила със становище на комисията, решение № 15-НС от 06.04.2013 г. на РИК - Силистра относно определяне на часа, до който на 06.042013 г. ще бъдат приемани документи за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите от партии в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Посоченият в решението краен час е 17,30 ч. Решението е обявено на 06.04.2013 г. в 11,12 ч. на определеното общодостъпно място от РИК и е свалено на 10.04.2013 г. в 11,15 ч. Приложен е и протокол № 5 от 06.04.2013 г., от който е видно, че решението е взето с мнозинство от присъстващите членове на РИК. По преписката е приложена и извадка от входящия регистър на РИК - Силистра, от който е видно, че последно подадените документи за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции от партии са в 17,28 ч. от ПП „Християн-социален съюз".
Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащи на обжалване действия на РИК - Силистра, а разгледана по същество жалбата е неоснователна.
От постъпилата преписка е видно, че предложението за регистрация на листата на ПП „Български земеделски народен съюз" (Приложение № 60 от изборните книжа) и приложените към него документи не са постъпили в районната избирателна комисия видно от становището на РИК - Силистра и представения входящ регистър.
Районната избирателна комисия - Силистра е предприела законосъобразни и своевременни действия за уведомяване на участниците в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. за крайния срок, в който ще се приемат за разглеждане документи за регистрация на кандидатските листи. Видно от входящия регистър на РИК - Силистра и становището на комисията по жалбата ПП „Български земеделски народен съюз" не е представила в обявения краен срок необходимите за регистрация документи.
Допълнително на страницата на Централната избирателна комисия е публикуван списък с координатите, телефоните, електронните адреси и лицата за контакти за всяка РИК, от който жалбоподателят е бил в състояние да се уведоми и установи контакт с всяка една РИК.
С оглед на изложеното Централната избирателна комисия счита, че жалбоподателят не е положил грижата да се уведоми относно условията и сроковете, при които може да входира необходимите за регистрация на кандидатски листи документи.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка чл. 108, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „Български земеделски народен съюз", представлявана от Николай Нанков Ненчев - главен секретар и представляващ ПП „БЗНС", срещу отказ на РИК - Силистра да приеме документите за регистрация на кандидатската листа на партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения