Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2418-МИ
София, 30 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Валентин Станчев Иванов срещу решения № 160 и № 161 от 29.09.2015 г. на ОИК – Балчик

Постъпила е жалба чрез ОИК – Балчик, по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1051/30.09.2015 г. от Валентин Станчев Иванов срещу решения № 160 и № 161 от 29.09.2015 г. на ОИК – Балчик, с които е заличена регистрацията му като кандидат за кмет на кметство Дъбрава и кандидат за общински съветник за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към жалбата са приложени: писмо изх. № на ЦИК МИ-15-1006 от 28.09.2015 г., ведно с приложения, протокол № 20 от 29.09.2015 г. от заседание на ОИК – Балчик, решение № 160 и № 161 от 29.09.2015 г. на ОИК – Балчик, предложение – Приложение № 59-МИ от изборните книжа; заявление – Приложение № 62-МИ от изборните книжа; декларация по чл. 414, ал. 1, т. 5 от ИК – Приложение № 63-МИ от изборните книжа; декларация по чл. 414, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК – Приложение № 64-МИ от изборните книжа; копие от лична карта на Валентин Станчев Иванов; копие на решение № 161 от 29.09.2015 г. на ОИК – Балчик; предложение по чл. 414, ал. 1 във връзка с чл. 156, чл. 157 и чл. 412 от ИК – Приложение № 58-МИ от изборните книжа.

Жалбоподателят счита, че решенията на ОИК – Балчик, не отговарят на истината, тъй като в тях се сочи, че същият повече от шест месеца преди датата на местните избори е живял в чужбина, а това не е вярно, защото той се бил установил в с. Дъбрава, където му е постоянният адрес още в средата на март 2015 г. и живее там и до днес. Навежда твърдения, че незаслужено ОИК – Балчик, с обжалваните решения го е ощетила като пълноправен български гражданин. Моли да се отменят като незаконни и да бъде възстановен като кандидат за кмет и за общински съветник.

След като разгледа жалбата и преписката по издаване на решения № 160 и № 161 от 29.09.2015 г. на ОИК – Балчик, Централната избирателна комисия приема, че жалбата е допустима, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Видно от извлечението от протокол № 20 от 29.09.2015 г. е, че оспорваните решения на ОИК – Балчик, са приети въз основа на постъпила в ОИК справка за извършена проверка от ГД „ГРАО“, която е препратена от Централната избирателна комисия с писмо изходящ номер на ЦИК МИ-15-1006/28.09.2015 г., ведно с указание за заличаване на кандидатите, които не отговарят на условията на чл. 397, ал. 1 от ИК и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. След като е съобразила резултата от проверката на ГД „ГРАО“ и в изпълнение на указанията за заличаване от Централната избирателна комисия, направени въз основа на тази проверка, Общинската избирателна комисия – Балчик, е постановила правилни и законосъобразни решения.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26, чл. 88 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК и писмо вх. № МИ-04-03-144 от 28.09.2015 г. на ГД „ГРАО“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Валентин Станчев Иванов срещу решения № 160 и № 161 от 29.09.2015 г. на ОИК – Балчик, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения