Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2416-МИ/НР
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сухиндол, област Велико Търново

Постъпило е писмо по факс с вх. № МИ-10-242 от 29.09.2015 г. на ЦИК от Иванка Георгиева Николова – упълномощен представител на коалиция „България без цензура“, към което е приложено пълномощно от представляващите коалицията в полза на Иванка Георгиева Николова.

Предлага се на мястото на Лозана Димитрова Вълева – член на комисията, да бъде назначена Радка Дончева Атанасова от списъка на резервните членове. В административната преписка по назначаването на ОИК – Сухиндол, се съдържа в оригинал декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, както и копие от дипломата за завършено висше образование на Радка Дончева Атанасова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Сухиндол, област Велико Търново, Лозана Димитрова Вълева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Сухиндол, област Велико Търново, Радка Дончева Атанасова, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения