Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2415-МИ
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Тихомиров Бареков – председател и представляващ ПП „България без цензура“, за нарушение на реда за провеждане на предизборната кампания от „ТВ 7“

Във връзка с жалба от Николай Тихомиров Бареков – председател и представляващ ПП „България без цензура“, за нарушение на реда за провеждане на предизборната кампания от „ТВ 7“ в ЦИК беше внесен следният проект на решение:

„Постъпила е на 29.09.2015 г. в 16,18 ч. жалба с вх. № МИ-10-244/29.09.2015 г. от Николай Тихомиров Бареков – председател и представляващ ПП „България без цензура“, за нарушение на реда за провеждане на предизборната кампания от „ТВ 7“.

В жалбата се твърди, че в предаването „Добро утро, България“, излъчено от програма „ТВ 7“ на 2909.2015 г. от 8,30 ч. гостът на предаването Константин Папазов си е позволил да отправи лъжливи, клеветнически и обидни квалификации към ПП „България без цензура“ и нейния кандидат за кмет и общински съветник на Столична община Мария Олева Календерска, както и към г-н Бареков. В жалбата са посочени подробно част от изявленията на госта на предаването г-н Папазов, като жалбоподателят счита, че същите са в нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК, а именно накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидата Мария Календерска, на г-н Бареков, както и по косвен начин на всички кандидати за кметове и общински съветници от ПП „България без цензура“ в цялата страна.

Към жалбата са приложени: удостоверение за актуално състояние на ПП „България без цензура“; удостоверение № 16 от 01.09.2015 г. на ЦИК за регистрация на партия „България без цензура“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както и решение № 229-МИ от 19.09.2015 г. на ОИК – Столична община, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на ПП „България без цензура“. В жалбата е посочен интернет адрес, на който може да бъде прегледан излъченият в ефира на „ТВ 7“ видеоматериал от предаването „Добро утро България“.

Жалбата е подадена в срока по чл. 200, ал. 1 от ИК от лице, имащо правен интерес, поради което същата е допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна. За да се произнесе, Централната избирателна комисия взе предвид следните съображения:

От прегледа на видеоматериала, излъчен от програма „ТВ 7“ на 29.09.2015 г. от 8,46 ч. до 9,00 ч. в предаването „Добро утро, България“ се установява, че гостът на предаването Константин Папазов в отговор на зададените от водещите въпроси открито отправя нападки към г-н Бареков и кандидата на ПП „България без цензура“ г-жа Календерска. Част от тези нападки са подробно описан в жалбата.

Централната избирателна комисия счита, че с изявленията на г-н Папазов е нарушена разпоредбата на чл. 199 от ИК, съгласно която по време на предизборната кампания в предаванията, излъчвани по търговските медии, се забранява накърняването на правата и доброто име на кандидати или на лица, представляващи партия, коалиция или инициативен комитет. Недопускането на излъчването на такива видеоматериали е задължение на търговските електронни медии по силата на § 1, т.16, изр. второ от ДР на ИК. По силата на цитираната разпоредба редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставените услуги от доставчиците на медийни услуги по време на предизборната кампания.

С оглед изложеното по-горе с излъчения материал „ТВ 7“, като доставчик на медийни услуги, е накърнил правата и доброто име на кандидата Мария Календерска, както и на представляващия ПП „България без цензура“.

На основание чл. 199 от ИК доставчикът на медийна услуга „ТВ 7“ е длъжен да предостави в срок до 24 часа от предаването, с което е извършено нарушението, правото на отговор на засегнатите лица при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 200, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАДЪЛЖАВА доставчика на медийни услуги „ТВ 7“ в срок до 24 часа да предостави правото на отговор на Николай Тихомиров Бареков – председател и представляващ ПП „България без цензура“, и на Мария Олева Календерска – кандидат за общински съветник и кмет в Столична община.

Копие от решението да се изпрати на жалбоподателя и на „ТВ 7“.“

Застъпено бе становище, че Централната избирателна комисия не следва да се произнася, тъй като в излъчения материал няма нападки към кандидата Мария Олева Календерска, а само към Николай Тихомиров Бареков като представляващ ПП „България без цензура“, както и че въз основа на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията Николай Бареков има право да иска излъчването на отговор в същото предаване до 24 часа, за което следва да се обърне към „ТВ 7“.

„За“ предложения проект гласуват: Румяна Сидерова, Александър Андреев, Росица Матева, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова, Метин Сюлейман, Иванка Грозева и Ивилина Алексиева.

„Против“ предложения проект гласуват: Емануил Христов, Цветозар Томов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Маргарита Златарева, Мария Бойкинова, Ивайло Ивков.

Предвид изложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ, чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 95 и чл. 396 и § 1, т. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение относно жалба от Николай Тихомиров Бареков – председател и представляващ ПП „България без цензура“, за нарушение на реда за провеждане на предизборната кампания от „ТВ 7“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения