Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2414-НС
София, 11 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Християн-социален съюз“, представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 61-НС от 06.04.2013 г. на РИК –Плевен, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е жалба с вх. № 645-НС от 09.04.2013 г. от ПП „Християн-социален съюз", представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 61-НС от 06.04.2013 г. на РИК - Плевен, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към жалбата е приложено копие от оспорваното решение.
Допълнително е изискана административната преписка от РИК - Плевен, като същата постъпи по електронната поща на 10 април 2013 г. в 12,56 ч.
Според жалбоподателя оспорваното решение е незаконосъобразно, тъй като съобразно дадените указания е представено заверено копие на решение на Централното бюро на ПП „Християн-социален съюз" от 03.04.2013 г. за издигане и подредба на кандидати за народни представители в 15. МИР - Плевен. Според него са представени всички изискуеми документи съгласно чл. 108, ал. 1, т. 1 от ИК и РИК е следвало да регистрира кандидатската листа. Жалбоподателят намира, че съгласно цитираната разпоредба на чл. 108, ал. 1, т. 1 от ИК законодателят е предвидил представяне на два вида документи, които са представени по преписката, а именно предложение от централното ръководство на съответната партия, компетентно съгласно устава (Приложение № 60 от изборните книжа) и решение от 03.04.2013 г. на Централното бюро на партията за утвърждаване и заверяване в РИК - Плевен, на имената и реда на представената пред РИК кандидатска листа на партията - „СПОРЕД ПРИЛОЖЕНИЕ № 60". В жалбата се навежда и оплакване, че РИК не е спазила изискването на чл. 111, ал. 1 от ИК, според която в случаите на установяване на непълноти следва да бъдат дадени указания и срок за отстраняването им. Моли за отмяна на оспорваното решение на РИК и административната преписка да се върне на РИК със задължителни указания за регистрация на листата, а в условията на евентуалност - да бъде даден подходящ срок за отстраняване на непълноти по внесената документация.
Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия - Плевен, а разгледана по същество за неоснователна.
От постъпилата преписка е видно, че предложението за регистрация на листата на ПП „Християн-социален съюз" (Приложение № 60 от изборните книжа) и приложените към него документи са постъпили в РИК - Плевен на 06.04.2013 г., като с нарочно решение на представляващия партията са дадени указания в срок до 24,00 ч. на 06.04.2013 г. да отстрани непълноти в представените документи, а именно: решение на Централното бюро на ПП „Християн-социален съюз" по чл. 108, ал. 1 , т. 1, предложение последно от ИК, в което изрично да се посочени имената на кандидатите и тяхното подреждане; заявление по чл. 108, ал. 1, т. 3 от ИК от Ивелина Панкова Кудинова, с отбелязване, че е съгласна да бъде регистрирана като кандидат за народен представител на ПП „Християн-социален съюз"; заявление по чл. 108, ал. 1, т. 3 от ИК от Марин Тотев Маринов с отбелязване, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за народен представител на ПП „Християн-социален съюз" в 15. Плевенски многомандатен изборен район;; заявление по чл. 108, ал. 1, т. 3 от ИК от Атанас Симеонов Атанасов с отбелязване, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за народен представител на ПП „Християн-социален съюз" в 15. Плевенски многомандатен изборен район и декларация по чл. 108, ал. 1, т. 4 от ИК с изрично отбелязване, че е кандидат за народен представител в 15. Плевенски многомандатен изборен район. За същото лице не е представено и предложение за регистрацията му като кандидат за народен представител на партията и мястото му в кандидатската листа. От извършената служебна проверка в преписката по регистрация на партията в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се установи, че съгласно представения заверен препис от устава на партията компетентен да вземе решение за издигане и подреждане на кандидатска листа по смисъла на чл. 108 от ИК орган е Централното бюро на партията съгласно чл. 45, т. 5 от нейния устав.
В изпълнение на така дадените указания с вх. № 73 от 06.04.2013 г. в 17,25 ч. е постъпило заверено копие на решение на ЦБ ПП „ХСС" от 03.04.2013 г., като в същото не са посочени имената и поредността на кандидатите в кандидатската листа. Отново въз основа на изрично решение на РИК - Плевен, на представляващия партията са дадени указания в срок до 24,00 ч. на 06.04.2013 г. да представи решение на Централното бюро на ПП „Християн-социален съюз" по чл. 108, ал. 1 , т. 1, предложение последно от ИК, в което изрично да се посочени имената на кандидатите и тяхното подреждане. С вх. № 74 от 06.04.2013 г. в 17,50 ч. е представено заверено копие от същото решение на ЦБ на ПП „ХСС" от 03.04.2013 г., като след подписите на членовете на колективния орган с ръкописен текст е изписано: „Централното бюро взе решение за издигане на кандидати в следния ред в 15. Плевенски изборен район и са посочени трите имена и ЕГН на осем лица. Дописването е извършено със син химикал върху завереното копие на решението, което е представено към първоначалното предложение с вх. № 59 от 06.04.2013 г., и това, което е представено с вх. № 73 от същата дата, като след дописването няма подписи на членовете на Централното бюро на партията.
Въз основа на така представените документи РИК е счела, че не е налице валидно взето решение на централния орган на партията за издигане и подреждане на кандидатската листа и е отказала регистрация на същата с атакуваното решение.
Съгласно новелата на чл. 108, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ИК регистрирането на кандидатските листи се извършва след представяне на предложение от централното ръководство на съответната партия, като такова изискване е залегнало в т. 24, буква „А" на Решение № 2338-НС от 30.03.2013 г. на ЦИК.
По преписката, предмет на настоящото производство, такова решение на компетентния орган по същество не е представено, въпреки изричните указания, дадени от РИК, на надлежно упълномощения представител на партията по реда на чл. 111, ал. 1 от ИК. Централната избирателна комисия изцяло споделя мотивите, изложени в оспорваното решение на РИК. Изложеното е достатъчен аргумент да бъде отказана регистрацията на кандидатската листа, въпреки че са налице всички останали документи на част от кандидатите в кандидатската листа с оглед разпоредбата на чл. 111, ал. 2 от ИК, съгласно която в случай че указанията по ал. 1 на чл. 111 от ИК не са изпълнени в срок, районната избирателна комисия отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати - в конкретния случай цялата кандидатска листа.
С оглед на изложеното жалбата следва да бъде оставена без уважение.
Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3 във връзка чл. 108, ал. 1, т. 1 и чл. 111, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „Християн-социален съюз", представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 61-НС от 06.04.2013 г. на РИК -Плевен, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения