Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2413-НС
София, 4 април 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № С-154 от 04.04.2021 г. с твърдения в тях за публикуване на интернет сайта на dnevnik.bg на резултати от гласуването в изборния ден по повод изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК във връзка с § 1, т. 15 от ДР на ИК.

Централната избирателна комисия извърши преглед на официалния  Youtube  профил на интернет сайта на dnevnik.bg, при което установи, че на 4 април 2021 г. на същия са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение относно гласуването в изборите на 4 април 2021 г, като в публикацията е посочено: „ГЕРБ – 28.3%, БСП – 20 %, Има такъв народ – 12.7 %, ДПС – 9.9 %, Демократична България – 8.5 %, Изправи се – 4.9 %, ВМРО – 3.8 %, Не подкрепям никого.“

Предварителни данни от гласуването в изборния ден се получават чрез допитване до избирателите за техния вот, след като напуснат избирателната секция. Поради горното Централната избирателна комисия приема, че в случая публикуваните резултати от гласуването в проценти по партии и коалиции на официалния  Youtube  профил на интернет страницата на dnevnik.bg представляват резултати от допитвания до общественото мнение в изборния ден по повод изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на избори да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 ИК лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 205 ИК, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, респективно субект на административното нарушение може да бъде физическо или юридическо лице.

На основание чл. 496, ал. 1 ИК актовете за установяване на нарушенията по чл. 480, ал. 2 ИК се съставят по решение на съответната избирателна комисия в 3-дневен срок от получаване на сигнала за нарушението. Съгласно чл. 496, ал. 2 ИК актовете за установяване на нарушенията по чл. 480 ИК се съставят от председателя на Централната избирателна комисия в случаите, когато тя упражнява контрол съгласно кодекса. Предвид обстоятелството, че интернет страницата е с национален обхват се налага извод, че компетентен да състави акт за установяване на допуснатото нарушение е председателят на ЦИК по решение на комисията.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 19 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 10 членове и „ПРОТИВ“ 9 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на сигнал с твърдения за публикуване на интернет сайта на dnevnik.bg на резултати от гласуването в изборния ден по повод изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения