Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2413-МИ
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Реформаторски блок“, представлявана от Димитър Лишков и от Владимир Славов Миленков – кандидат за общински съветник от кандидатската листа на коалиция „Реформаторски блок“, срещу решение № 168-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Благоевград

Постъпила е жалба чрез ОИК – Благоевград, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-1023/29.09.2015 г. от коалиция „Реформаторски блок“, представлявана от Димитър Лишков и от Владимир Славов Миленков – кандидат за общински съветник от кандидатската листа на коалиция „Реформаторски блок“, срещу решение № 168-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Благоевград, с което Владимир Славов Миленков е заличен от кандидатската листа за общински съветници на коалиция „Реформаторски блок“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. за община Благоевград.

Към жалбата са приложени: извлечение от протокол № 12 от 28.09.2015 г. на ОИК – Благоевград, решение № 168-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Благоевград, ведно с цялата преписка към жалбата.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е неправилно, незаконосъобразно и необосновано, тъй като същият бил живял повече от шест месеца на територията на община Благоевград, в подкрепа на което твърдение е представил копие от личната карта на Миленков, в която е отразен постоянен адрес на територията на община Благоевград и липсата на регистриран настоящ адрес на територията на друга община. Освен това към жалбата са приложени копия от внесени на територията на община Благоевград задължителни осигурителни и здравни вноски за период според жалбоподателя много по-дълъг от изискуемия от закона шест месеца. С оглед на горното моли Централната избирателна комисия да отмени изцяло обжалваното решение като неправилно и незаконосъобразно с произтичащите от закона последици.

Към жалбата са приложени удостоверение № 312/25.09.2015 г. за платени осигурителни вноски за м. V, VІ, VІІ, VІІІ. 2015 г. от „Бета 111“ ООД; удостоверение от „Ботев“ ЕООД в уверение на това, че от 05.10.2007 г. до 28.02.2015 г. Миленков е работил по трудов договор като управител на ресторант; служебна бележка изх. № 03273/29.09.2015 г. от Агенцията по заетостта за регистрация на Владимир Миленков за период 06.02.2015 г. до 05.03.2015 г.; 2 бр. пълномощни.

След като разгледа жалбата и преписката по издаване на решение № 168-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Благоевград, Централната избирателна комисия приема, че жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Видно от извлечението от протокол № 12 от 28.09.2015 г. е, че оспорваното решение на ОИК – Благоевград, е прието въз основа на постъпила в ОИК справка за извършена проверка от ГД „ГРАО“ с вх. № 165/28.09.2015 г., която е препратена от Централната избирателна комисия с писмо изходящ номер на ЦИК МИ-15-1006/28.09.2015 г., ведно с указание за заличаване на кандидатите, които не отговарят на условията на чл. 397, ал. 1 от ИК и т. 1 на Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. След като е съобразила резултата от проверката на ГД „ГРАО“ и в изпълнение на указанията за заличаване от Централната избирателна комисия, направени въз основа на тази проверка, Общинската избирателна комисия – Благоевград, е постановила обжалваното решение.

Централната избирателна комисия приема представените с жалбата удостоверение № 312/25.09.2015 г. за платени осигурителни вноски за м. V, VІ, VІІ, VІІІ. 2015 г. от „Бета 111“ ООД; удостоверение от Ботев ЕООД в уверение на това, че от 05.10.2007 г. до 28.02.2015 г. Миленков е работил по трудов договор като управител на ресторант; служебна бележка изх. № 03273/29.09.2015 г. от Агенцията по заетостта за регистрация на Владимир Миленков за период 06.02.2015 г. до 05.03.2015 г. за ирелевантни, с оглед на което не обсъжда същите. Видно от представената с писмо вх. № МИ-04-03-144 от 2.09.2015 г. от ГД „ГРАО“ на МРРБ справка безспорно се установява, че Владимир Славов Миленков не отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 от ИК, Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. и Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК, тъй като същият няма настоящ адрес на територията на Република България. Поради горното Централната избирателна комисия счита, че обжалваното решение на ОИК – Благоевград, е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26, чл. 88 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г., Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК и писмо вх. № МИ-04-03-144 от 28.09.2015 г. на ГД „ГРАО“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на коалиция „Реформаторски блок“, представлявана от Димитър Лишков, и от Владимир Славов Миленков – кандидат за общински съветник от кандидатската листа на коалиция „Реформаторски блок“, срещу решение № 168-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Благоевград, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1588-НС / 02.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

  • № 1587-НС / 02.02.2023

    относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1586-НС / 02.02.2023

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения