Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2412-НС
София, 11 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Християн-социален съюз“, представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 40 от 06.04.2013 г. на РИК –Варна, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е жалба с вх. № 643-НС от 09.04.2013 г. от ПП „Християн-социален съюз", представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 40 от 06.04.2013 г. на РИК - Варна, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Според жалбоподателя оспорваното решение е незаконосъобразно, тъй като според него са представени всички изискуеми документи съгласно чл. 108 от ИК и РИК е следвало да регистрира кандидатската листа. Моли за отмяна на оспорваното решение на РИК и административната преписка да се върне на РИК със задължителни указания за регистрация на листата, а в условията на евентуалност - да бъде даден подходящ срок за отстраняване на непълноти по внесената документация.
Към жалбата са приложени следните документи: фотокопия на оспорваното решение и пълномощно от представляващия партията в полза на адвокат Боян Цонев Маринов за представителство пред Централната избирателна комисия и ВАС.
Допълнително е изискана административната преписка от РИК - Варна, като същата постъпи по електронната поща на 11 април 2013 г. в 9,50 ч. В придружителното писмо, подписано от председателя на РИК, се сочи, че представеното решение на компетентния съгласно устава орган за издигане и подреждане на кандидатската листа, след като на представляващия партията са били дадени съответните указания, е манипулирано с технически средства - скенер, и поставените върху него подписи не са оригинални.
Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия - Варна, а разгледана по същество за неоснователна.
От постъпилата преписка е видно, че предложението за регистрация на листата на ПП „Християн-социален съюз" (Приложение № 60 от изборните книжа) и приложените към него документи са постъпили в РИК - Варна на 06.04.2013 г., като на представляващия, според нарочен запис в регистъра, са дадени указания да представи валидно решение за утвърждаване на листата, тъй като от представеното такова от 03.04.2013 г. не е видно нито имената и поредността на кандидатите (такива не са посочени), нито за кой многомандатен изборен район е взето съответното решение. От извършената служебна проверка в преписката по регистрация на партията в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се установи, че съгласно представения заверен препис от устава на партията компетентен да вземе решение за издигане и подреждане на кандидатска листа по смисъла на чл. 108 от ИК орган е Централното бюро на партията съгласно чл. 45, т. 5 от нейния устав.
В изпълнение на така дадените указания е представено ново решение от същата дата - 03.04.2013 г., но с различно съдържание. В него са посочени и многомандатният изборен район, и кандидатите в тяхната поредност, но компетентният орган е неименуван по друг начин - „ИБ на ПГГХСС", и без да са поставени оригинални подписи от съответните лица, посочени като членове на въпросния орган, като не е ясно в каква връзка е поставена заверката „Вярно с оригинала", тъй като документът видно съдържа сканирани подписи и не представлява копие, снето от друг оригинален документ.
Съгласно новелата на чл. 108, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ИК регистрирането на кандидатските листи се извършва след представяне на предложение от централното ръководство на съответната партия, като такова изискване е залегнало в т. 24, буква „А" на Решение № 2338-НС от 30.03.2013 г. на ЦИК.
По преписката, предмет на настоящото производство, такова решение на компетентния орган по същество не е представено, въпреки изричните указания, дадени от РИК, на надлежно упълномощения представител на партията по реда на чл. 111, ал. 1 от ИК. Изложеното е достатъчен аргумент да бъде отказана регистрацията на кандидатската листа, въпреки че са нелице всички останали документи с оглед разпоредбата на чл. 111, ал. 2 от ИК, съгласно която в случай че указанията по ал. 1 на чл. 111 от ИК не са изпълнени в срок, районната избирателна комисия отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати - в конкретния случай цялата кандидатска листа.
Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3 във връзка чл. 109, ал. 1, т. 1 и чл. 111, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „Християн-социален съюз", представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 40 от 06.04.2013 г. на РИК -Варна, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения