Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2411-МИ
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Гюлхан Муса Вейсел – независим кандидат за общински съветник в община Добричка в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., срещу решение № 113-МИ/НР от 24.09.2015 г. на ОИК – Добричка

Постъпила е жалба чрез ОИК – Добричка, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1022/29.09.2015 г. от Гюлхан Муса Вейсел – независим кандидат за общински съветник в община Добричка, срещу решение № 112-МИ/НР от 24.09.2015 г. на ОИК – Добричка, относно заличаване на регистрацията й като независим кандидат за общински съветник в община Добричка, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към жалбата са приложени: писмо изх. № МИ-02-166/27.09.2015 г. до Гюлхан Муса Вейсел от ОИК – Добрич; молба вх. № МИ-01-165/26.09.2015 г. от Гюлхан Вейсел; протокол № 12/24.09.2015 г. на ОИК – Добричка; решение № 113-МИ/НР на ОИК – Добричка, свалено от сайта на ЦИК; решение № 113-МИ/НР на ОИК – Добричка, свалено от таблото за обявяване с отразена дата и час на обявяване и сваляне; решение № 113-МИ/НР на ОИК – Добричка, с отразена дата и час на обявяване; предложение (Приложение № 59-МИ) вх. № МИ-01-149/22.09.2015 г.; заявление по чл. 414, ал. 1, т. 3 от ИК (Приложение № 62-МИ); декларация по чл. 414, ал. 1, т. 5 от ИК (Приложение № 63-МИ); декларация по чл. 414, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК (Приложение № 64-МИ); протокол от ТЗ „ГРАО“ вх. № МИ-01-159/24.09.2015 г.; приемо-предавателна разписка от 23.09.2015 г.; списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за кмет на община Добричка (Приложение № 66-МИ) – 15 листа.

Жалбоподателят оспорва посоченото по-горе решение на ОИК – Добричка, като заявява своето искане за нова проверка на ТЗ на ГД „ГРАО“ в присъствието на член на инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Гюлхан Муса Вейсел.

След като се запозна с документите, приложени към жалбата, Централната избирателна комисия счита, че жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес, но по същество е неоснователна.

С решение № 109-МИ от 22.09.2015 г. ОИК – Добричка, е регистрирала Гюлхан Муса Вейсел като независим кандидат за общински съветник в община Добричка, издигната от инициативен комитет, при неприключила процедура. От протокола за извършена проверка на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ от 24.09.2015 г. се установява наличие на 233 коректни записа при изискуеми не по-малко от 250. Протоколът на ТЗ „ГРАО“ е официален свидетелстващ документ, ползващ се с обвързваща материална доказателствена сила. В Изборния кодекс и в решенията на Централната избирателна комисия не е предвидена възможност за заинтересуваните лица за допълнителна проверка или други методи за контрол върху проверката, извършена от ТЗ „ГРАО“, поради което е неоснователно искането на жалбоподателя за нова проверка.

Общинската избирателна комисия – Добричка, след получаване на протокола за извършената проверка правилно е взела решение № 113-МИ от 24.09.2015 г. за заличаване регистрацията на Гюлхан Муса Вейсел съгласно чл. 418, ал. 5 от ИК.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Добричка, е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Гюлхан Муса Вейсел – независим кандидат за общински съветник в община Добричка в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., срещу решение № 113-МИ/НР от 24.09.2015 г. на ОИК – Добричка, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения