Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2410-МИ
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Гюлхан Муса Вейсел – независим кандидат за кмет на община Добричка в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., срещу решение № 112-МИ/НР от 24.09.2015 г. на ОИК – Добричка

Постъпила е жалба чрез ОИК – Добричка, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1022/29.09.2015 г. от Гюлхан Муса Вейсел – независим кандидат за кмет на община Добричка, срещу решение № 112-МИ/НР от 24.09.2015 г. на ОИК – Добричка, относно заличаване на регистрацията й като независим кандидат за кмет на община Добричка за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към жалбата са приложени: писмо изх. № МИ-02-166/27.09.2015 г. до Гюлхан Муса Вейсел от ОИК – Добрич; молба вх. № МИ-01-165/26.09.2015 г. от Гюлхан Вейсел; протокол № 12/24.09.2015 г. на ОИК – Добричка; решение № 112-МИ/НР на ОИК – Добричка, свалено от сайта на ЦИК; решение № 112-МИ/НР на ОИК – Добричка, свалено от таблото за обявяване с отразена дата и час на обявяване и сваляне; решение № 112-МИ/НР на ОИК – Добричка, с отразена дата и час на обявяване; предложение (Приложение № 59-МИ) вх. № МИ-01-149/22.09.2015 г.; заявление по чл. 414, ал. 1, т. 3 от ИК (Приложение № 62-МИ); декларация по чл. 414, ал. 1, т. 5 от ИК (Приложение № 63-МИ); декларация по чл. 414, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК (Приложение № 64-МИ); протокол от ТЗ „ГРАО“ вх. № МИ-01-151/24.09.2015 г.; приемо-предавателна разписка от 23.09.2015 г.; списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за кмет на община Добричка (Приложение № 66-МИ) – 29 листа.

Жалбоподателят оспорва посоченото по-горе решение на ОИК – Добричка, като заявява своето искане за нова проверка на ТЗ на ГД „ГРАО“ в присъствието на член на инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Гюлхан Муса Вейсел.

След като се запозна с документите, приложени към жалбата, Централната избирателна комисия счита, че жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес, но по същество е неоснователна.

С решение № 110-МИ от 22.09.2015 г. ОИК – Добричка, е регистрирала Гюлхан Муса Вейсел като независим кандидат за кмет на община Добричка, издигнат от инициативен комитет, при неприключила процедура. От протокола за извършена проверка на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ от 24.09.2015 г. се установява наличие на 310 коректни записа при изискуеми не по-малко от 500. Протоколът на ТЗ „ГРАО“ е официален свидетелстващ документ, ползващ се с обвързваща материална доказателствена сила. В Изборния кодекс и в решенията на Централната избирателна комисия не е предвидена възможност за заинтересуваните лица за допълнителна проверка или други методи за контрол върху проверката, извършена от ТЗ „ГРАО“, поради което е неоснователно искането на жалбоподателя за нова проверка.

Общинската избирателна комисия – Добричка, след получаване на протокола за извършената проверка правилно е взела решение № 112-МИ от 24.09.2015 г. за заличаване регистрацията на Гюлхан Муса Вейсел съгласно чл. 418, ал. 5 от ИК.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Добричка, е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Гюлхан Муса Вейсел – независим кандидат за кмет на община Добричка в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., срещу решение № 112-МИ/НР от 24.09.2015 г. на ОИК – Добричка, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1588-НС / 02.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

  • № 1587-НС / 02.02.2023

    относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1586-НС / 02.02.2023

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения